TSUMEB GIMNASIUM

Shopping Cart

No items in the shopping card

Skoolreëls

Tsumeb Gimnasium Direksie en Skoolbestuur behou hulself die reg toe om sonder enige vooraf kennisgewing, enige wysigings, byvoegings en/of weglatings te maak ten opsigte van Beleide, Reëls en Reglemente van Tsumeb Gimnasium.

1. GODSDIENS

Die skool word daagliks met Skriflesing en gebed geopen en sluit weer met ‘n gebed af. Godsdiens as onderrigsvak word in die laerskool aangebied en geestelike klas besprekingstyd vir die hoerskool

2. AFWESIGHEID VANAF DIE SKOOL

Vereistes:

• Ouers moet die Skoolhoof / betrokke onderwyser vooraf of so spoedig moontlik in kennis stel indien ‘n leerling afwesig gaan wees.
• Indien ‘n leerling om mediese redes vir langer as een dag afwesig is, moet ‘n doktersvoorskrif / briefie voorsien word.
• ‘n Briefie word ook vereis indien ‘n leerling nie liggaamsopvoeding of sport mag doen nie.
• Laatkommers moet dadelik by die registeronderwyser rapporteer.
• Leerlinge moet tot pouse by die skool wees om aanwesig gemerk te word.
• Ouers wat leerders sonder die nodige reëlings EN meegaande toestemming (SLEGS MET SKOOLHOOF MAG REëLINGS GETREF WORD en by koshuis met die SUPERINTENDENT) uit die skool/koshuis neem en/of verhoed dat leerders skool bywoon (wat wetlik verpligtend is) het tot gevolg dat hul kinders se afwesigheid met onmiddelilike effek hanteer word as “awol” volgens wet en die leerders aan die gepaste straf soos vervat in die dissiplinêre stelsel onderwerp word.
• Leerders sonder skriftelike verskoning ten opsigte van eksamen sal gepenaliseer word. (sien Reglement: Akademie)

NB!! Volgens die Namibiese skoolwet mag die skool kinders wat meer as 21 dae per jaar afwesig is, wettig of onwettig, bevordering tot die volgende jaar weier!

3. SOGGENS VOOR SKOOL

• Geen leerlinge, behalwe klaskapteine aan diens mag soggens voor skool in die klaskamers ingaan nie.
• Tasse moet in netjiese rye voor die klaskamers gepak word.
• As die aantreeklok lui moet almal by die vergaderplek aantree vir opening en aankondigings.
• Daarna beweeg klasgroepe so vinnig moontlik klas toe.

4. IN DIE KLASKAMERS

• Die klaskamers moet te alle tye netjies gehou word.
• Niemand mag in die klaskamers speel of eet nie.
• Niemand mag op banke of tafels skryf of krap nie.
• GEEN kougom word toegelaat nie.
• Vee voete af voor klaskamer ingestap word.
• Geen leerling mag duur apparat dra of hanteer sonder toestemming nie.
• Laerskool: Wanneer die klok lui om 12h55 word die banke reggeskuif, die stoele bo-op die banke geplaas, alle papiere opgetel, drommetjies uitgegooi, die vensters toegemaak, die ligte afgeskakel en die deur toegetrek as die klas verlaat word. Hierdie 5 minute word ook gebruik om afkondigings te maak. Geen leerling verlaat die klas voordat die klok om 13h00 lui nie, waarna almal huis toe gaan.
• Hoërskool: Wanneer die klok om 12h55 lui, tree al die leerders in die vierkant aan. Alle nodige afkondigings word hier gemaak en word daar met gebed afgesluit

5. TOILETTE

• Die toilette moet altyd skoon gehou word.
• Dit is nie ‘n speel- / gesels- / eetplek nie.
• Die toilette moet elke keer na gebruik getrek word, en die krane styf toegedraai word.
• Enige foute / lekkasies moet dadelik aan die sekretaresse gerapporteer word.
• Meisies en seuns gebruik verskillende toilette.
• Laerskool- en hoërskoolleerlinge gebruik verskillende toilette.

6. ALGEMEEN

• Niemand mag die skoolgronde sonder toestemming van die Hoof / Hoof Uitvoerende beampte (HUB) verlaat of betreë nie.
• Daar mag nie op die stoepe of in die klasse gespeel word nie.
• Speelgrondapparaat moet opgepas word en enige gebreke moet gerapporteer word.
• Fietse is die verantwoordelikheid van die leerlinge en moet te alle tye aan die fietsrakke vasgesluit word.
• Gronde / klasse / toilette / ander moet altyd skoongehou word. Rommelstrooiery is ‘n ernstige oortreding.
• Geen kwetsende byname mag aan mede-leerlinge gegee word nie.
• Geen bakleiery / vloekery sal toegelaat word nie.
• Alle klere / tasse / kosbakkies moet duidelik gemerk word.
• Geen “slogans” mag op tasse aangebring word nie.
• Gevaarlike speletjies is ontoelaatbaar.
• Water en elektrisiteit mag nie vermors word nie.
• Daar moet elke pouse ‘n onderwyser op diens wees op die speelgronde.
• Enige klagtes/ongerymdhede moet onmiddellik aan die onderwyser aan diens gerapporteer word.
• Daar mag nie met verbygangers in die straat gepraat word nie.
• Bome, plante en struike mag nie beskadig word nie.
• Niemand mag personeelvoertuie beskadig nie of daar naby speel nie.
• Hoërskoolleerlinge en laerskoolleerlinge speel op aparte speelterreine.
• Alle onderwysers en leerlinge word daarop gewys dat hulle ook na-ure, en gedurende naweke en vakansies vir hulle gedrag, voorkoms en optrede verantwoordelik gehou word. Hulle moet, soos alle ouers, ook altyd ‘n positiewe advertensie vir Gimnasium wees.
• Toetsing of deursoeking vir die gebruik van dwelms en selfone mag te enige tyd uitgevoer word by Tsumeb Gimnasium sonder vooraf waarskuwing aan ouers of kinders. Enige persoon/toerusting/bagasie van ‘n Tsumeb Gimnasium leerling/personeellid mag deursoek/gevisenteer word.

7. BOEKE / OUERDAE

Geen formele boekedae word geskeduleer nie. Ouers moet asseblief gereeld na die leerlinge se werk kyk. Indien ouers enige probleme bespeur moet sodanige ouer dadelik in gesprek tree met die betrokke onderwyser. Hierdie gesprekvoering tussen die onderwyser en ouer rakende die akademiese vordering van elke leerling, is uiters noodsaaklik. Elke ouer moet van hierdie geleentheid gebruik maak.

 

8. BESOEK VAN OUERS / PERSONE GEDURENDE SKOOLURE

Niemand mag ‘n onderwyser gedurende onderrigtyd in die klas besoek nie. Indien ‘n onderwyser dringend gespreek moet word, moet toestemming by die Skoolhoof verkry word. Indien ‘n spesifieke probleem rakende ‘n leerlinge aangespreek moet word, moet ‘n afspraak op ‘n ander meer gepaste tyd met die betrokke onderwyser/departementshoof gemaak word.

Alle ouers wat die skool betree MOET eers by die sekretaresse aanmeld.

Gr.1-3 ouers wat hulle kinders kom afhaal by die skool moet op die speelgronde vir die kinders wag en mag nie voor die klaskamer gaan wag nie.

 

9. DIE KORREKTE OPTREDE MET DIE HANTERING VAN ‘N PROBLEEM OF KLAGTE

• Ouers word hartlik uitgenooi om enige probleem rakende hulle kind/ers, hoe gering ook al, met die onderwysers/departementshoofde te kom bespreek.
• Volg asseblief die korrekte kanale indien ‘n probleem / voorstel opduik.
• Maak asseblief telefonies of persoonlik ‘n afspraak by die Sekretaresse.
• Stel die probleem duidelik sodat die persoon wie gespreek word homself deeglik kan voorberei.
• Kom asseblief die afspraak betyds na.
• Nadat die probleem bespreek is, en opvolgwerk noodsaaklik is (bv. die leerling moet ekstra werk doen / die onderwyser ekstra klasse aanbied / ‘n volgende afspraak gereël word) moet dit gereeld en getrou gedoen word.
• Enige konfidensiële gesprek moet so hanteer word, en geen skindertaal word toegelaat nie.
• Probleem oplossing - stappe vir ouers: Onderwysers (stap 1) → Departementshoof (stap 2) → Skoolhoof (stap 3) → HUB (stap 4).
MOET ASB. NIE STAPPE OORSIEN NIE!!
• LW!! GEEN ouer het die reg om ‘n ander leerder en/of ouer te konfronteer op die skool-/sportgronde nie.

 

10. GRAAD NUL

• Ouers moet asseblief sorg dat hul kinders ontbyt by die huis eet. Hulle kan dan ‘n broodjie/versnappering saambring skool toe om in hul pouse te eet .
• Kinders mag ook hul verjaardagpartytjies by die skool hou, maar dit moet vooraf met die onderwyser/es bespreek word.
• Kleuters moet asb. 7:00, maar nie later as 7:30 by die skool afgelaai word nie, en ouers kan hulle weer tussen 12:00 en 13:00 by die skool kom haal.
• Geen kleuter mag die terrein verlaat tydens onderrigtye nie, behalwe as die ouer dit
skriftelik of telefonies met die betrokke onderwyser/skoolhoof gereël het.
• Kleuters moet by gemaklike kleredrag en plat skoene of sandale hou.
• Kleuters se besittings moet te alle tye gemerk wees.
• Ouers moet vooraf by die betrokke onderwyser uitvind watter benodighede saam met die kind skool toe gestuur moet word.bv. skryfmateriaal ens.
• Kleuters se klassie is appart van die res van die skool asook hul speelterrein.
• In tye van enige klagte/probleem rondom u kind en haar/sy onderrig, moet die regte kanale gevolg word. Ouers kan vooraf by die betrokke onderwyser/skoolhoof telefoniese afsprake maak.
• Sport en gebeure is onderhewig aan die sportbeleid van Tsumeb Gimnasium, soos bepaal deur die direksie.
• Slegs plaaskinders mag as dagskoliere ingeskryf word by Gr.0

 

11. SNOEPIE

Hoërskool
Die snoepie word deur die Grd 10’s en hul onderwyser beman waarvan die fondse vir die matriekafskeid aangewend word. Die gelde word ook vir ander klein projekte gebruik.
Alle insamelingsfondse word in die skool se rekening inbetaal en deur die skool geadministreer. Alle instandhouding, aankope, verkope en bestellings word in totaliteit hanteer deur die Gr 10’s en hul registeronderwysers. Geen snoepieprodukte sal aan leerders op skuld verkoop word nie.

Laerskool
Word beman deur ouers / Gr.7’s d.m.v. kaartjie stelsel (5 kaartjies slegs Maandae te koop)
Fondse word gebruik vir projekte soos deur skoolhoof en personeel bepaal en deur HUB goedgekeur.

 

12. UITSTAPPIES

Opvoedkundige uitstappies gedurende skooltyd word soms gereël, veral in die Grondslagfase. Daar word verwag dat alle leerlinge die uitstappies sal meemaak,
aangesien dit opvoedkundig van aard is. Ouers sal vroegtydig van sulke uitstappies en die koste daaraan verbonde verwittig word en waar nodig vrywaringsvorms ontvang om te teken. Geen leerders sal op uitstappies geneem word alvorens die nodige vrywaringsvorms ingedien is nie en alle finansiele verpligtinge tov die uitstappie nagekom is nie.

 

13. TELEFONE / SELFONE

Geen selfone is toelaatbaar in die skool nie en klopjagte sal op gereelde basis uitgevoer word.
Kinders sal alleenlik toestemming kry om die skool se foon te gebruik in tye van nood.
Alle selfone wat agv noodomstandighede skooltoe gebring is moet reeds tydens register periode ingehandig word by die sekretaresse om in die kluis te bere en kan na skool afgehaal word.

Selfone/I-pad ens. wat in besit van leerlinge gevind word gedurende skoolure sal gekonfiskeer word en in die skoolkluis gebêre word op eie risiko van die betrokke leerling en eers weer aan die einde van die skoolweek teruggegee word.

 

14. HANDBOEKE EN SKRIFTE

Boeke moet nie verniel, bekrap of wegraak nie. Indien handboeke beskadig word of wegraak sal dit van die betrokke leerder se ouers verhaal word.
Alle boeke moet duidelik gemerk word met die kind se naam,van en graad. Boeke moet netjies oorgetrek word volgens die voorskrifte van die onderwysers.
Jaarlikse boekkontrole word deur die register onderwysers (L/S) en vakonderwyser (H/S) gedoen.

 

15. HUISWERK

Elke leerling ontvang aan die begin van die jaar ‘n huiswerkboek waarin sy/haar huiswerk in verskyn. Ouers/koshuis toesighouers moet toesien dat die kinders se huiswerk daagliks gedoen is en die huiswerkboek teken.

Die skool se huiswerkboeke is verpligtend. Geen ander huiswerkboeke gaan toegelaat word nie.

Alle oortredings t.o.v. huiswerk versuim is vervat in die dissiplinêre sisteem sowel as Reglement: Huiswerk.

 

16. MEDIKASIE

Medikasie word slegs aan leerders toegedien met toestemming op hul vrywaringsvorms.

 

17. SKOOLFONDS

Alle inligting rakende skoolfooie (skoolfonds, instituutfooie, boekegelde, fotostaatgelde, skooldrag ens.) kan by die kantoor verkry word.

 

18. SKOOLURE

Maandae begin die skool soggens om 7h15 vir onderwysers en 7h30 vir leerlinge. Dinsdag tot Vrydag begin die skool soggens om 06H45 vir die personeel en om 07H00 vir die leerlinge en kom om 13H00 uit. (somer en winter) Gedurende eksamentye om 11h00.

 

19. SKOOLBOEKE / WERKSLêERS / SKRYFBEHOEFTES

Bogenoemde moet deur die ouers self aangekoop word. Ouers sal voorsien word van die voorgeskrewe benodighede per graad asook die verskaffers.
Handboeke en dagboeke sal verskaf word.

Leerlinge moet elke dag ‘n dagboek/huiswerkboek by hul dra asseblief, nie onderhandelbaar nie. Die formele rooi merietes moet onmiddelik in die huiswerkboek aangeteken word vir die ouers se aandag. Hulle kan dan ook onmiddellik optree en nie eers as die leerling die 35-brief ontvang nie.

 

20. KOSPAKKIES VIR LEERDERS

Kospakkies moet asb. by die kantoor afgegee word nie by die leerder self op die speelgronde nie. Die leerder kan dit self gedurende pouse by die kantoor kom afhaal.

 

Follow us on Facebook