TSUMEB GIMNASIUM

Shopping Cart

No items in the shopping card

Erekode

 As leerling van Tsumeb Gimnasium onderneem ek om ...

 • Al my talente sodanig aan te wend dat ek die God mag eer, wat dit aan my toevertrou het, in die volle vertroue dat Hy beheer het oor elke mens, skool, volk en land.
 • Getrou te wees aan die skool waarin ek opgeneem is.
 • Respek te betoon aan die Hoof, Personeel en leerlinge waarmee ek in aanraking kom.
 • Respek af te dwing met my houding teenoor andere.
 • Vriendelik, hulpvaardig en opreg te wees teenoor almal.
 • Slegs my beste te lewer in elke aktiwiteit waarmee ek besig is, en waarin ek my skool verteenwoordig.
 • Erkenning te gee aan diegene wat hom/haar op ‘n besondere wyse onderskei.
 • Vergewensgesind wees teenoor persone wat my te na gekom het.
 • Hulpvaardig te wees teenoor minderbevoorregtes en hulpbehoewendes.
 • Eerlik en opreg te wees teenoor my meerderes, gelykes en minderes.
 • My te weerhou van enigiets wat my medemens kan kwets, skaad of kleineer.
 • Getrou te wees teenoor die volk, kerk en gemeenskap waartoe ek geroep is, om sodoende ‘n volwaardige burger te word van die land en volk waaraan ek behoort.
 • Om altyd te streef na reinheid ten opsigte van my persoon, werk en gedagtes, sodat ek deel kan voel van ‘n opgevoede gemeenskap. 

Follow us on Facebook