TSUMEB GIMNASIUM

Shopping Cart

No items in the shopping card

Beleide 

Tsumeb Gimnasium Direksie en Skoolbestuur behou hulself die reg toe om sonder enige vooraf kennisgewing,enige wysigings, byvoegings en/of weglatings te maak ten opsigte van Beleide, Reëls en Reglemente van Tsumeb Gimnasium.

BELEID - ALGEMENE GEDRAG

Die algemene gedrag van leerders, personeel, ouers en vriende van Tsumeb Gimnasium sal te alle tye spreek van die visie en missie wat nagestreef word deur Tsumeb Gimnasium en soos vervat in die reglement t.o.v. algemene gedrag.
Enige gedrag binne of buite skoolure en skoolverpligtinge sal steeds deur enige party wat op welke wyse ookal verbind is tot Tsumeb Gimnasium van so aard moet wees dat dit die trotse naam van Tsumeb Gimnasium tot voordeel sal strek.
Indien enige persoon se optrede wel van so aard is dat dit die skool se beeld skade berokken en/of afbreek maak aan die Christelike karakter van Tsumeb Gimnasium sal daadwerklik opgetree word teenoor die persoon/e volgens die dissiplinêre prosedures.

 

BELEID - AKADEMIE

Tsumeb Gimnsium streef daarna om akademiese onderrig van hoogstaande gehalte te verskaf aan elke kind volgens sy/haar vermoëns. In hierdie poging gebruik ons goed gekwalifiseerde personeel met soveel ervaring as moontlik.

Vanaf Gr.1 – Gr.9 word die Namibiese kurrikulum gevolg en verryk met die KABV (CAPS)-sisteem van Suid-Afrika.

Vanaf Gr.10 - Gr.12 word die IEB-sisteem (Independent Examination Board) gevolg en die NSS-eksamen word aan die einde van Gr.12 afgelê.

 

BELEID - BETALINGS / AANKOPE

Tsumeb Gimnasium stel ten doel om t.o.v. enige aankope met betrekking tot die skool in alle opsigte te poog om die beste gehalte produk / diens teen die mees bekostigbare prys binne ‘n vaste riglyn soos uiteengesit in die Reglement: Aankope / Betalings, te bekom.

Tsumeb Gimnasium behou die reg voor om op ‘n jaarlikse grondslag vaste verskaffers/diensleweraars te identifiseer en/of aan te wys. Dit sluit ook die reg in om met sekere entiteite te onderhandel ten einde vaste verskaffers en vaste dienslewering te bekom. Die lys van entiteite sal aan die einde van elke jaar voorgelê word aan die Direksie deur die HUB vir goedkeuring.

 

BELEID - BEURSE EN STUDIELENINGS

Beurs: Voltydse student
Studielening: Indiensopleiding by Tsumeb Gimnasium

Die direksie van Tsumeb Gimnasium sal van tyd tot tyd studie-beurse beskikbaar stel aan voornemende onderwysstudente met die doel om te voorsien in die voortdurende behoefte aan goed opgeleide onderwysers vir Tsumeb Gimnasium.

Enige beurse van buite persone of instansies moet voldoen aan die skool se kriteria. Voorkeur word aan spesialis vakke gegee

 

BELEID - DISSIPLINE

Tsumeb Gimnasium se dissiplinêre beleid is daarop ingestel om eerder ‘n gees van “wil nie verkeerd doen nie” as ‘n negatiewe gees van “mag nie verkeerd doen nie” onder d ie leerders te kweek. Met hierdie uitgangspunt as oogmerk is dit ook belangrik dat leerders wat wel oortree ‘n straf sal kry wat verband hou met die oortreding maar wat nie permanent op hul rekords sal wees nie aangesien ‘n gees van vergifnis en herstel net so belangrike aspek van die dissiplinêre sisteem is.

Die dissiplinêre reglement, skoolreëls en prosedures wat gevolg moet word is van kardinale belang vir die orde binne Tsumeb Gimnasium en daarom MOET alle leerders en ouers hul absoluut vereenselwig daarmee en sal geen lidmaatskap, leerlingskap of enige betrokkenheid
van enige aard toegestaan word aan enige ouer, leerder of leerkrag indien hul nie die dissiplin êre beleid aanvaar nie. Inskrywing by Tsumeb Gimnasium dien dan ook as bewys dat die ouer , leerder en leerkrag die dissiplinêre beleid, reglement, reëls en prosedures aanvaar en hul die reg ontneem om teen enige dissiplinêre besluite op te tree.

 

BELEID - ECL LEERLINGE

Tsumeb Gimnasium is in die bevoorregte posisie om jaarliks te kan aansoek doen by die staat vir staatsubsidie hulp aan kinders binne Tsumeb Gimnasium. Leerders wat as ECL-leerders kwaliseer moet voldoen aan die vereistes soos jaarliks deur die staat bepaal en alle inligting en dokumentasie benodig vir die staatsubsidie aansoek moet deur die ouers voorsien word voor/op die vasgestelde datum soos aan hul voorsien.

Alle ECL-innames en leerders in Tsumeb Gimnasium se lidmaatskap is 100% gekoppel aan die voorsiening van die staat se subsidie hulp en indien hierdie subsidie hulp nie uitbetaal word nie, gestaak word, verminder word of enige derglike geval sal die ECL-leerders se lidmaatskap en skoolbywoning met onmiddelike effek opgeskort word sonder enige reg tot aanspreeklikheid. ECL-leerders se volle skoolfonds, skoolklere, skoolvervoer na/van byeenkomste en kostes vir aktiwiteite waaraan hulle vir die skool moet deelneem sal deur die staatsubsidie hulp gedek word volgens regeringsvoorskrifte. ECL-leerders wat nie na wense (volgens die betrokke skoolbestuur-afdeling se diskresie) vorder nie en/of gedrags of dissiplinere probleme het wat na mening van die betrokke skoolbestuur-afdeling nie tot verdere voordeel van die ECL-leerder en/of die res van die skool en onderwyskorps is nie, se lidmaatskap en skoolbywoning sal met onmiddelike effek opgeskort word.

Slegs ‘n maksimum van 10% van Tsumeb Gimnasium se leerdergetalle sal beskikbaar wees vir ECL allokasies alhoewel die volle diskresie vir die % ECL leerders in die skool in die hande van die direksie en HUB gesetel is vir toekenning na deeglike oorweging van die staat se minimum vereistes. Geen nuwe ECL-leerders sal ingeneem word indien die 10% bereik is nie alvorens huidige ECL-leerders om welke rede ookal die skool verlaat en dus ‘n plek beskikbaar stel vir ‘n nuwe aansoeker.

Onderhewig aan toelatings- en her-toelatingsbeleid.

 

BELEID - ENGELSE AFDELING

To fulfill the ever growing need for good English Education in Tsumeb and to counter the possible development of a second Private School in a small town with limited scholars, Tsumeb Gimnasium opted to establish an English Department.

Logistically it is decided to keep the English Department small and elite, by choosing only selected learners and to appoint only English speaking teachers if possible.

In English Primary School, two grades will be combined in one class with one teacher.

 

BELEID - FASILITEITE

Definisie: Alle vaste en roerende bates van Tsumeb Gimnasium, hetsy by die skool, die koshuis of die sportgronde.

Tsumeb Gimnasium moet streef daarna om t.o.v. fasiliteite op hoogte of in lyn of beter te wees as ander skole landswyd, wat betref die fasiliteite van die skool. Die daarstelling van fasiliteite van hoogstaande standaard, tot voordeel van ons leerders en tot voordeel van ons skool se beeld as ‘n uitnemende skool, moet ‘n voortdurende strewe wees. Alle partye betrokke by die skool het die verantwoordelikheid om hierdie fasiliteite na die beste van vermoë op te pas en in stand te hou en ENIGE beskadiging onmiddelik aan te spreek en die nodige regstellende stappe te neem.

Die geboue en fasiliteite moet voortdurend gebruik word tot die voordeel van elke leerling en personeellid by die skool. Konstante instandhouding is dus ook nodig om aan die nodige standaarde te voldoen en die geboue/fasiliteite te beskerm.

Die huur en verhuring van sodanige geboue en fasiliteite moet ook slegs plaasvind tot voordeel van die skool. Die tarief van verhuring sal van tyd tot tyd deur die direksie vasgestel word. ‘n Bateregister moet ook op datum gehou word.

Alle geboue van Tsumeb Gimnasium, soos per definisie, word beskou as ‘n bate vir die maatskappy of regspersoon waarin die skool huidig of in die toekoms funksioneer en word op ‘n gesonde ekonomiese grondslag as ‘n bate bestuur met spesifieke verwysing na die bates as huidige en toekomstige belegging en sekuriteit.

Alle ontwikkeling van eiendom, nuwe sowel as opgradering van eiendom, word slegs deur erkende finansiële instellings gefinansier.

Alle eiendomme van Tsumeb Gimnasium met sekuriteitswaarde kan vir die doel van kruis-finansiering vir kapitaalontwikkeling as sekuriteit aangewend word.

Die opknap, verbetering en vervanging van bates, eiendom en toersting moet jaarliks ten tye van die kapitaalbegroting aan die direksie voorgelê word.
Geen kapitale uitgawes sal aangegaan word voordat goedkeuring van die direksie nie verkry is nie.

 

BELEID - HUISWERK

Omdat huiswerk ten doel het om ‘n kind se Akademie te bevorder is dit uiters belangrik dat ALLE huiswerk soos deur die leerkragte aan die leerders deurgegee word, stiptelik, netjies en volledig voltooi sal word.

Indien leerders nie hul kant bring t.o.v. huiswerk opdragte nie word dit in ‘n baie ernstige lig beskou en word daar van die ouerhuis verwag om te sorg dat die boodskap t.o.v. die belangrikheid van huiswerk duidelik oorgedra word aan die leerder en dat daar tuis prosedures in plek geplaas sal word om daagliks te bepaal of huiswerkopdragte op gereelde basis voltooi word.

Die nakoming/versuim van alle huiswerk soos vervat in die huiswerk reglement, skoolreëls en dissiplinêre sisteem , sal te alle tye van krag wees.

 

BELEID - KLERE

Tsumeb Gimnasium se beeld na buite word veral uitgedra deur die leerders en personeel van die skool en om hierdie rede is hul kleredrag een van die belangrike aspekte wat die publi ek se mening vorm oor die mate van netheid en eenvormigheid in Tsumeb Gimnasium. Dit is dus baie belangrik dat ALLE leerders en personeel van Tsumeb Gimnasium te alle tye skaflik en netjies geklee sal wees om ons skool se trotse naam met eerbied uit te dra.

Ingeskrewe leerders in Tsumeb Gimnasium onderneem om sonder uitsondering geklee te wees in die skooldrag soos vervat in die klere reglement van Tsumeb Gimnasium en afwyking van die toepaslike kleredrag mag slegs plaasvind in die geval van toestemming daartoe deur die HUB en/of Skoolhoofde.

Leerkragte van Tsumeb Gimnasium sal spesifieke skooldrag soos bepaal deur die HUB en/of
Skoolhoofde vir spesifieke dae/geleenthede aantrek en by tye wat hul gewone drag aantrek ,
sorg dra dat hy/sy ALTYD smaakvolle klere dra wat nie enige aanstoot of verleiding tot gevolg het nie.

Versuiming van toepaslike kleredrag soos bo vermeld en vervat in die reglement: kleredrag, sal onderhewig wees aan dissiplinêre optrede volgens die dissiplinêre sisteem.

 

BELEID - KULTUUR

Tsumeb Gimnasium streef na die daarstelling van ‘n kulturele platform vir geheelbreinontwikkeling wat die kognitiewe en sosiale vaardighede aanvul met kreatiwiteitsvaardighede en regterbreinontwikkeling ten einde ‘n gebalanseerde en geestesgesonde leerling te skep wat ‘n dinamiese en vaardigheidsgedrewe rol in die gemeenskap kan vervul.

Tsumeb Gimnasium poog deurentyd om ‘n baie hoë standaard te handhaaf in alle kultuuraktiwiteite. So ver as moontlik sal leerlinge ondersteun word om tot hul volle potensiaal te ontwikkel. Indien die onderwyserskorps van Tsumeb Gimnasium nie in staat is om die nodige afrigting te verskaf nie, sal eksterne fasiliteerders genader word.

 

BELEID - LEIERSKAP

Tsumeb Gimnasium streef na die ontginning, identifisering en ontwikkeling van leierskaps- potensiaal by ELKE leerling ten einde jong volwassenes te kweek wat met verantwoordelikheid en vrymoedigheid insette in die gemeenskapslewe kan lewer.

Dit word gedoen deur:
a) Leierskapsprogramme daar te stel waarby ALLE leerlinge baat kan vind ten einde hulle eie besonderse en unieke leierskapspotensiaal te ontdek.
b) Leiers op `n verantwoordelike wyse deur middel van `n professioneel opgestelde en goed- gekeurde program deur kundiges op hierdie terrein te identifiseer vir die leerlingraad ten einde `n leierskorps daar te stel wat saam met die onderwyspersoneel en direksie die belange van die skool bevorder.
c) Deurlopende leiding aan die gekose leerlingraad te bied wat die leierskapspotensiaal van die leiers so bestuur dat dit die visie en missie van Tsumeb Gimnasium tot uitdrukking bring ten einde `n funksionele en praktiese bestuurspan daar te stel.
d) `n Opgeleide en toegeruste opsigkomitee bestaande uit onderwysers en ander kundiges daar te stel wat die leerlingraad begelei en motiveer ten einde `n platform daar te stel wat pro- aktief probleme aanspreek, hanteer en oplos, asook pro-aktief beplanning en implement- tering van gestelde doelwitte help bevorder.

 

BELEID - MAATSKAPPY

Die direksie van Tsumeb Gimnasium is verantwoordelik vir die daarstelling en wysiging van die finansiële beleid en om toe te sien dat daar binne die beleid gehandel word. Die direksie keur die jaarlikse begroting goed en moet toesien dat daar binne begroting gebly word d.m.v. maandstate wat deur die HUB verskaf word. Enige oorskryding van die begroting of skuif van fondse tussen die portefeuljes is van direksiegoedkeuring afhanklik.

Die HUB van Tsumeb Gimnasium is verantwoordelik vir die finansiële beplanning en –bestuur van alle aspekte van die skool binne die goedgekeurde begroting. Hierdie funksie sluit die voorsiening, besteding, rekordhouding en kontrole van alle finansies in.

Die HUB sal na goeddunke sekere dag-tot-dag take aan die skoolhoof, of ander bevoegde persone, delegeer wat dan die verantwoordelikheid aanvaar om hul gedelegeerde take ooreenkomstig geldige rekeningkundige beginsels en voorgeskrewe prosedures uit te voer.

 

BELEID RONDOM MAATSKAPPY SAKE

Tsumeb Gimnasium is ‘n Artikel 21 Maatskappy: “Organisasie sonder winsbejag.”

Tsumeb Gimnasium is onderhewig aan die maatskappy wet vir die bestuur asook die “Artikels and Memorandum of Assosiation” en Akte van Oprigting en Statute in ooreenstemming met die Namibiese Grondwet.
Die volgende verantwoordelikhede dien as opsomming:

1. Direksie word verkies volgens bg. riglyne en vergader ten minste 4 keer per jaar met volledige notules van besluite en inligting.
2. Die totale beleid en begroting is die verantwoordelikheid van die direksie vir elke funksie van die Maatskappy.
3. Ouditeur moet aangestel word vir jaarlikse finansiële oudit en afhandeling voor ‘n vasgestelde datum soos bepaal deur die Maatskappy wet.
4. Die dagbestuur van die direksie is verantwoordelik, op aanbeveling aan die Direksie, vir afhandeling van Maatskappysake t.o.v. verpliginge voor vasgestelde datums.
5. Die HUB is verantwoordelik vir die bestuur van alle fasette van die Maatskappy binne die goedgekeurde beleid en begroting en het daarbinne alle afhandelingsbevoegdheid.
6. Die HUB is verantwoordelik vir ‘n volledige verslag van die Direksie met alle verwante finansiële verslae ook, voor/op die 7de van elke maand sowel as die bywoning en terugvoering tydens alle Direksievergaderings.

Die bogenoemde verantwoordelikhede is verder onderhewig aan die bepalings van die Maatskappywet van 2004.

GESAGSTRUKTUUR

Direksie

 

HUB

 

Skoolhoof

 

Departementshoofde

 

Onderwysers

 

BELEID - ORIëNTERING

Tsumeb Gimnasium is ‘n Christelike Afrikaanse opvoedkundige sentrum waar ons daarna streef om elke kind op akademiese, sport, kulturele en sosiale vlak te slyp tot ‘n gebalanseerde volwassene.

Omdat die skool ‘n prototipe is van die wêreld daar buite, is dit vir ons belangrik dat elke leerling die geleentheid moet kry om as kreatiewe indiwidu te ontwikkel, maar ook leer om in ‘n span te kan saamwerk. Hulle moet begryp dat elkeen ‘n onmisbare deel uitmaak, maar ook ‘n belangrike funksie vervul in die ratwerk van Tsumeb Gimnasium. Hulle moet ook begryp dat hulle ‘n bepaalde status in die hiërargie beklee en dat hulle slegs d.m.v. tyd en harde werk erkenning en
‘n gesagsposisie kan verwerf.

Om hierdie rede lê ons baie klem op die inlywing en oriëntering van ons jonger leerlinge (Gr. 8).

 

BELEID - PERSONEELAANSTELLINGS

Alle advertensies vir vakante poste moet hierdie vereistes duidelik stel en ‘n kortlys van aansoeke moet opgestel word met hierdie vereistes as riglyn.

Onderhoude moet gevoer word met die kortlys kandidate deur ‘n komitee bestaande uit die HUB, Skoolhoof en direksie lede (portefeulje: Personeel) waarna die aansoeker waarop besluit word ‘n finansiële aanbod moet ontvang wat opgestel is d.m.v. die vaste salarisskedule van Tsumeb Gimnasium. Indien die finansiële aanbod aanvaar is moet die aansoeker ‘n volledige kontrak sowel as die skool se beleide, reglemente en reëls ontvang om te teken indien hy/sy die pos wil aanvaar om te verseker dat hy/sy alles onderskryf waarvoor Tsumeb Gimnasium staan.

Alle aanstellings sal onderhewig wees aan ‘n 3 maande proefperiode na afloop waarvan ‘n permanente aanstelling gemaak word. Alle personeel is te alle tye kontrakgebonde.

 

BELEID - PROJEKTE

Privaatskole is duur om in stand te hou, en om te verhoed dat Tsumeb Gimnasium nie in ‘n finansiële knyptang vasgevang word nie, is addisionele fondse nodig d.m.v. fondsinsamelings- projekte.

Alle projekte word voorgelê vir goedkeuring aan die HUB deur die betrokke projekbestuur- komitee en na goedkeuring lê die HUB dit voor aan die Direksie tydens die Direksievergadering. Indien goedgekeur, word dit hanteer onder die Projekterekening en state van die skool en vordering word maandeliks d.m.v. die HUB se state en verslag deurgegee aan die Direksie. Projekfondse word geallokeer vir daardie spesifieke projekte alleenlik en uitbetalings uit ‘n spesifieke fonds kan net geskied na goedkeuring van die HUB.
Alhoewel die fisiese fondse in die projekte rekening waar dringend nodig gebruik kan word om salaris uitbetalings ens. te doen ten einde rentes vry te spring, moet die fondse te alle tye beskikbaar wees vanaf die lopende skoolrekening vir uitbetalings soos benodig deur die spesifieke projekte. Wanneer projekte voltooi is mag, met goedkeuring van projekbestuurder, die fondse oorgedra word na die skool as inkomste.

Projekvoog kan na afsluiting van jaar se projek ‘n aanbeveling doen aan die Direksie wat met die fondse gedoen gaan word.

 

BELEID - REMEDIëRING

Ons poog om leerders met leerprobleme te alle tye te help waar dit binne in ons vermoë is. Ons is ‘n akademiese skool met onderwysers wat bereid is om te help, maar nie noodwendig die nodige remediërende opleiding het nie.

Enige leerling met tekortkominge word geïdentifiseer deur die personeel en dan verwys vir professionele hulp (bv. konsessies IEB). Voorstelle sal aan ouers gemaak word en sodra ‘n professionele verslag ontvang word deur die skool/ouers of instelling, sal die nodige aanpassings gemaak word.

 

BELEID - SPORT

Tsumeb Gimnasium poog deurentyd om ‘n baie hoë standaard te handhaaf in al die skool sportsoorte wat ons aanbied nl. atletiek, rugby, netbal, hokkie, krieket en tennis.

So ver as moontlik sal leerlinge ondersteun word om tot hul volle potensiaal te ontwikkel. Indien die onderwyserskorps van Tsumeb Gimnasium nie in staat is om die nodige afrigting te verskaf nie, sal eksterne afrigters, waar nodig en beskikbaar, genader word.

Die sportbeleid lê die grondslag vir gesonde sportpraktyk soos dit toegepas moet word by
Tsumeb Gimnasium.

Die Direksie begrond sy sportbeleid op die volgende uitgangspunte:

A. Sport is primêr ‘n opvoedingsinstrument. Dit bied fisiese ontwikkelings- en ander leergeleenthede wat nie in die klaskamersituasie moontlik is nie.

Dus:
1. Wen ten alle koste, is opvoedkundig onverantwoordbaar.
2. Gedrag op en langs die sportvelde van sportseuns en –dogters asook ouers, moet ten alle tye opvoedkundig korrek wees en tot voorbeeld strek.
3. Sport moet binne die raamwerk van Christelike waardes en norme geskied en mag nie praktyke soos bv. steroïdes toelaat nie.
4. Nie-skoolkodes moet aan dieselfde gedragsreëls beantwoord en Gimnasium leerlinge
mag nie aan strydige waardes en norme blootgestel word nie.
5. Sport moet gesonde sportmangees bevorder.

B. ‘n Gelyke geleentheid om aan sport deel te neem moet vir elke ingeskrewe leerling van
Tsumeb Gimnasium moontlik wees.

1. Die sportbeleid en toepassing daarvan:

GESAGSTRUKTUUR

Direksie

 

HUB

 

Skoolhoof

Sportorganiseerder

 

Kodehoof Kodehoof Kodehoof Kodehoof

Die verantwoordelikheid van die:

Direksie: Keur die beleid t.o.v. sport goed en tree op wanneer buite beleid gehandel word.

HUB: Stel die sportbeleid en riglyne op en monitor die toepassing daarvan.

Skoolhoof: Sien toe dat die beleid en riglyne geïmplimenteer word en oefen kontrole uit oor die toepassing daarvan.

Sportorganiseerder: Bestuur die sport aan die hand van riglyne, voorskrifte en prosedure-handleidings van die skool.

Kodehoofde: Organiseer spesifieke sportkodes se afrigting, deelname ens.

Afrigters: Die afrigters (wat hoofsaaklik uit leerkragte moet bestaan) rig die onderskeie sportsoorte en spanne af na die beste van hul vermoë. Is verantwoordelik om elke wedstryd teenwoordig te wees.

Deelname van nie-ingeskrewe leerlinge aan Tsumeb Gimnasium sportkodes:

In gevalle waar daar te min ingeskrewe en aktief deelnemende Tsumeb Gimnasium spelers is om
‘n span voltallig (met die minimum reserwes) te maak, mag die afrigter van die spesifieke span ‘n versoek rig tot ‘n komitee bestaande uit die HUB, Skoolhoof, Sportorganiseerder en Direksielid om ‘n spesifieke speler/spelers te nader met ‘n uitnodiging om die betrokke seisoen vir Tsumeb Gimnasium deel te neem onder die vaandel en reëls van Tsumeb Gimnasium, volgens Nasionale beleid en reëls.

Hierdie versoek moet as volg saamgestel word:

• Naamlys van huidige spelers en motivering rondom die versoek om ‘n nie-ingeskrewe speler te nader
• Die naam en besonderhede van die voorgestelde speler

Goedkeuring is onderhewig aan die volgende:

• Nie-ingeskrewe spelers word UITNODIGINGS gestuur om as deel van Tsumeb Gimnasium se span vir die seisoen te speel teen geen addisionele koste nie behalwe verblyf en vervoer wat hulle self moet betaal.
• Nie-ingeskrewe spelers en hul ouers moet hul daartoe verbind om TE ALLE TYE
onderhewig te wees aan Tsumeb Gimnasium se gedragskodes, dissiplinêre stelsels ens.
• Sodanige spelers MAG NIE die plek inneem van ingeskrewe, aktief deelnemende Tsumeb
Gimnasium spelers nie.
• Sodanige spelers mag nie deur afrigters genader word bloot om hul spanne te versterk ten koste van minder goeie, ingeskrewe, aktief deelnemende spelers nie.
• Leerders wat a.g.v. ‘n amptelike aanbeveling van Tsumeb Gimnasium oorgeplaas word na
‘n skool wat fokus op een-tot-een onderrig geniet voorkeur om as nie-ingeskrewe leerders beskikbaar te wees vir deelname vir Tsumeb Gimnasium.

 

Deelname van Tsumeb Gimnasium leerders by ander skole

GEEN leerder word toestemming gegee om vir enige ander skool deel te neem aan aktiwiteite en byeenkomste waaraan Tsumeb Gimnasium ook deelneem nie.

Geen speler mag “op” speel nie m.a.w. hy/sy mag nie vir ‘n span hoër as sy ouderdom speel nie. Dit geld vir rugby sowel as netbal.

BESERING TYDENS WEDSTRYDE

Indien ‘n speler deur ‘n mediese deskundige geadviseer word met harsingskudding MAG hy/sy eers weer speel as ‘n mediese deskundige die goedkeuring gee.

 

BELEID - TOELATING EN HER-TOELATING

Tsumeb Gimnasium se toelatingsvereistes is daarop gestel om leerders toelating tot die skool te bied wat die visie en missie van Tsumeb Gimnasium sal nastreef en uitbou. Die onderhouding
van die beleide, reglemente en reëls van Tsumeb Gimnasium sowel as die onderskrywing van die visie en missie is dus die 1ste en belangrikste stap wat onderneem moet word deur
voornemende aansoekers alvorens die aansoekproses verder geneem kan word.

Alle toelatings tot Tsumeb Gimnasium is ten volle oorgelaat aan die diskresie en finale besluit van die Direksie, HUB, Skoolhoofde en Departementshoofde van Tsumeb Gimnasium en geen
verdere reg tot diskussie van die besluit sal toegelaat word nie. Alle aansoekers is onderhewig aan enige toelatings-, skoolgereedheids-, sielkundige-, arbeidsterapeutiese- en enige ander toetsings soos versoek deur die betrokke skoolbestuurs-afdeling. Die besluit rondom toelating SOWEL as die besluit rondom die graad waarin toelating toegestaan mag word berus volkome by die betrokke skoolbestuurs-afdeling na gelang van hul interpretasie van die toetsingsuitslae.

Geen toelating sal gedoen word alvorens die administratiewe en finansiele verpligtinge deur ‘n voornemende aansoeker ten volle nagekom is nie. Alle aansoeke sal onderhewig wees aan kredietverwysings en waar moontlike probleme bespeur word sal toelating onderhewig wees aan vooruit betalings en deposito’s soos bepaal deur die HUB.

Prosedure is as volg:

• Leerders in die Pre-Primêr klasse volg die stelsel in die skool. Geen leerder in die Pre- Primêr (5-jaar klas) sal getoets word vir skoolgereedheid of direk oorgeplaas word na ‘n Gr.1-klas die daaropvolgende jaar nie.

• Alle leerders wat by Tsumeb Gimnasium wil aansluit as ‘n Gr.1-leerder MOET ‘n skoolgereedheidstoets ondergaan deur ‘n professionele, gekwalifiseerde persoon. Hierdie toetse word dan aangeheg by die aansoek en op leêr geplaas.

• ‘n Leerder wat nie voldoen aan emosionele volwassenheid gedurende skoolgereed- heidstoetse nie (of die toets slag nie) sal nie toegelaat word om na die volgende graad te gaan nie. Die skoolbestuur het die finale sê.

• Indien ‘n leerder (na deeglike toetsing deur ‘n professionele persoon) verwys word na ‘n ander instituut (bv. Remediërende skool), sal die skoolbestuur in oorleg met die ouers die besluit neem. Indien ‘n leerder ook nie in staat is om te voldoen aan die vereistes/standaard wat gehandhaaf moet word nie, behou die dagbestuur die reg voor om leerders te verwys na ‘n ander inrigting waar hul geakkommodeer kan word.Hertoelating geskied jaarliks en GEEN hertoelating van enige leerder sal toegestaan word indien die VOLLE finansiele verpligting van die vorige jaar by die skool sowel as koshuis TEN VOLLE vereffen is nie. Geen 3de termyn eksamen uitslae en/of rapporte en/of vorderings verslae sal aan ouers/leerders/skole uitgegee word alvorens ALLE finansiële verpligtinge teenoor Tsumeb Gimnasium skool en koshuis nie TEN VOLLE nagekom is nie.

Hertoelating tot die daaropvolgende graad hou direk verband met ‘n leerder se akademiese prestasies en emosionele volwassenheid in die voorafgaande jaar en die bevordering tot hertoelating van ‘n hoër graad berus in totaliteit by die Skoolhoof in oorleg met die departementshoofde en leerkragte.

Alle nuwe aansoeke is onderhewig aan betaling d.m.v. ‘n debietorder.

 

BELEID - TOERUSTING

Toerusting in Tsumeb Gimnasium word hoofsaaklik aangekoop vir die gebruik deur leerlinge en onderwysers om hul werksaamhede en omstandighede te verbeter en uit te bou en om die skool se beeld van uitnemendheid te bevorder.

Geen toerusting sal sonder die toestemming van die HUB aangekoop word nie en waar moontlik moet die toerusting reeds so vroeg as tydens die jaarlikse begrotingsvergadering deel uitmaak van die HUB se jaarlikse begroting voorlegging vir goedkeuring aan die Direksie. Vanwee die hoë koste verbonde aan die aankope van toerusting is dit van kardinale belang dat alle toerusting op
‘n inventaris geplaas moet word en sorg geneem word t.o.v. die stoor van die toerusting.

Toerusting moet ook onder alle omstandighede met sorg opgepas en instandgehou word deur alle betrokke partye en daar mag van geen toerusting ontslae geraak en/of uitverhuur en/of uitgeleen word sonder die nodige toestemming en/of skriftelike afskrywing van die HUB nie.

 

Reglemente

REGLEMENT - BETALINGS / AANKOPE

Verdeling van voorkeur verskaffers in twee (2) groepe nl:

• Vaste kontrak / diens verksaffers (hersien jaarliks)
• Ander maandelikse (klein / groot) verskaffers

Vaste voorsieners:
Jaarliks word die volgende ge-identifiseer nl Vaste nasionale alleenverskaffers / diensleweraars, vaste plaaslike alleenverskaffers / diensleweraars en verkose vaste verskaffers / diensleweraars. Die voorsgestelde lys word aan die Direksie
voorgelê en sodra goedkeuring verkry is, geniet die verkose verskaffers / diensleweraars voorkeur by aankope en /of dienslewering en slegs in die geval dat hul nie die produk en/of diens kan lewer nie, sal daar oorgegaan word na ‘n ander verskaffer / diens- leweraar.

Aankope word d.m.v. die volgende stappe gedoen:

1. Invul van ordervorm (vorms beskikbaar by Finansiële kantoor)
2. Indiening van ingevulde en getekende ordervorm - vergelyk met begroting (by
Finansiële kantoor)
3. Goedkeuring van aankope (HUB / Skoolhoof) na vergelyking met begroting
4. Aankope en verkryging van kwitansie en kleingeld / aankope d.m.v. direkte inbetaling vanaf skool / aankope op rekening. EFT betalings goedgekeur deur HUB
5. Terugbesorging van kwitansie en kleingeld en aftekening van terugbesorging.
6. Ondertekening van ordervorm deur HUB SLEGS as dokumentasie (kwitansie / faktuur / oorbetalingsbewys ens.) aangeheg is (weekliks op Vrydae of naaste dag daarna)
7. Plaas getekende vorms in order leêr vir veilige bewaring.

Goedkeuring vir aankope is gebonde aan die volgende:

HUB het totale uitvoerende gesag binne die jaarlikse begroting. Die HUB bestuur alle kontant, bank en vaste bates van die maatskappy tot voordeel van die maatskappy en verslag word maandeliks gegee aan die Direksie. Oorbesteding van die begroting moet deur die Direksie goedgekeur word voor implimentering. Kwotasies moet vooraf verkry word op beplande projekte vanuit die publieke en besigheidsektor alvorens goedkeuring kan geskied op ‘n bepaalde datum. Indien slegs een of twee verskaffers of kontrakteurs beskikbaar is in die dorp, is slegs die aantal kwotasies voldoende. HUB verskaf ‘n motivering indien die laagste kwotasie nie aanvaar is nie.

• Vaste kontrak / diens verksaffers = GEEN kwotasie benodig (goedkeuring HUB)
• N$0 - N$1 000 = GEEN kwotasie (goedkeuring deur HUB / skoolhoofde)
• N$1 000 - N$2 000 = Een geksrewe kwotasie benodig (Goedkeuring
HUB/hoofde)
• N$2 000 - N$5 000 = 2 x geskrewe kwotasies (Goedkeuring HUB)
• N$5 000 - N$50 000 = 3 x skriftelike kwotasies (Goedkeuring HUB)
• N$50 000 - N$100 000 = tender prosesse met 3 skriftelike kwotasies
(Goedkeuring HUB)
• N$100 000 + = tender prosesse met 3 skriftelike kwotasies (Goedkeuring HUB + Direksie)

1. Behoefte word bepaal, gemeet aan begroting en goedkeuring word verkry (soos hierbo uiteengesit) bv. ligte en passtukke moet herstel word in ‘n klas.

2. Stel vas of items van verskaffer A (besigheid waar skool ‘n rekening het) of B (skool het geen rekening) gaan word.

a) Indien bestelling goedgekeur en beskikbaar is waar die skool ‘n rekening het, kan dit aangekoop word en die faktuur na die finansiële kantoor gebring word. Laasgenoemde laai dit op Pastel teen die verskaffer vir betaling gedurende die eerste week van die maand.

ai) Alle fakture van verskaffers, soos goedgekeur deur die HUB moet na (a) in ‘n leer geliasseer word en aan die einde van die maand deur die HUB gekontroleer word en vir betaling gelaai word.

aii) Indien daar egter ‘n groot bedrag kontant in die geldkas beskikbaar is, mag dit gebruik word ter betaling van fakture en sodoende word kontanthantering bespaar. Vir hierdie kontantbetalings is die proses as volg:

aii.1) Versekering is in plek tot en met die bedrag van N$20 000 op kontant wat beskikbaar is in die geldkas. Indien daar meer as N$20 000 kontant in die geldkas is moet dit gebruik word ter vereffening van fakture. Na vereffening moet alle ekstra gelde gebank word op ‘n Vrydag. Hierdie gelde kan ook aangewend word vir vervoeruitgawes asook akkommodasie. Kontant kan ook gebruik word aan die einde van die maand vir vergoeding van tydelike werkers.

b) Indien items gekoop word by ‘n nie-rekening verskaffer, en die bestelling is goedgekeur, mag dit ook verhaal word uit die geldkas en die verskaffer moet die faktuur teken om aan te dui ter ontvangs van die kontant. Die getekende faktuur word dan aangeheg aan die kontantregister m.a.w. wanneer kontant uitgegee word, sal die faktuur die bewys van bedrag betaalbaar wees, ‘n kwitansie sal uitgereik word vir die kleingeld wat teruggebring word. Die kwitansie word dan aangeheg aan die kontantregister.

bi) Die kontantregister se fakture word numeries genommer vanaf 1 tot huidig en word weekliks afgesluit. Die fakture word weekliks deur die HUB gekontroleer, geteken en gekonsolideer met die beskikbare kontant op hande en geliasseer as bewys van rekonsilliasie.

bii) Kontant kan ook gebruik word vir diesel vir die busse, uitbetalings aan ouers wat foutiewelik inbetalings gemaak het, ouers wat die skool verlaat en ‘n kredietsaldo het. Bewysse is beskikbaar vir elke kontantuitbetaling.

biii) Die inkomste van die kwitansieboeke en die uitgawes moet weekliks balansseer met die kontantregister. Kontant in die geldkas moet balansseer met die kontantregister. Dit word voor die HUB getel wat verseker dat dit korrek is.
SNOEPIE HOëRSKOOL
Die H/S snoepie word hanteer deur die onderwyser en leerders van die Gr.10-klasse. Hul doen hul eie voorraadopname van items wat benodig word.

Daaglikse kontantverkope word in die kluis in die kantoor toegesluit by die sekretaresse. Laasgenoemde gee elke dag ‘n voorskot uit aan die betrokke leerders. Inkomste uit die snoepie word gebruik om daaglikse voorraad aan te koop. Winste word inbetaal by die finansiële kantoor en ontvang ‘n kwitansie., Indien gelde benodig word vir enige uitgawes word dit onttrek uit die kontantregister soos bespreek in (b) hierbo. Die inkomste uit die snoepie word gebruik vir die Matriekafskeid.

LAERSKOOL

Word beheer deur ‘n onderwyser en ‘n ouer. Onderwysers verskaf daagliks koepons aan die leerders vir aankope en kontant word gegee aan die ouer wat die inbetalings hanteer soos by die H/S. Winste wat gemaak word, word gekrediteer teen die L/S snoepie projekterekening. Hierdie fondse word aangewend vir verbeterings aan die skoolgronde.

KLEREWINKEL

Die klerewinkel word hanteer deur ‘n personeellid wat maandeliks vergoeding ontvang. Die winkel is elke dag oop tussen 07h00 en 10h00 om ouers en leerders te hulp te staan vir aankope. Betrokke persoon is verantwoordelik vir die voorraadopname asook vir die plasing van ‘n bestelling by ‘n vaste verskaffer. Sodra voorraad ontvang word moet dit ingelees word op die voorraadsisteem wat spesiaal ontwerp is hiervoor. Die sisteem is so ontwerp dat dit outomaties ‘n waarde toevoeg aan ‘n item. ‘n Klein winsie word toegevoeg om die vervoerkoste te verhaal.

Die skool betaal die verskaffer sodra die klerasie gekoop word en op die ouers se rekening gedebiteer is. Faktkure vanaf die klerewinkel is numeries van 01 tot huidig – hierdie fakture word gestuur aan die finansiële kantoor op gereelde basis waarna dit teen die ouers se rekening gedebiteer word.
Ouers ontvang ‘n afskrif van die faktuur. Fakture word geliasseer in numeriese volgorde. Verkope word ingelees op die kleresisteem wat spesiaal ontwerp is hiervoor. Aan die
einde van die maand moet die voorraadopname dus balanseer met die verkope asook met die fisiese voorraad.

 

REGLEMENT - BEURSE EN STUDIELENINGS

Tsumeb Gimnasium betaal eers die studiebeurs bedrag vir ‘n spesifieke jaar oor aan die instansie nadat die beurskandidaat Tsumeb Gimnasium voorsien het van die vorige jaar se amptelike uitslae. Geen uitbetalings word gemaak vir enige vakke wat nie geslaag is en herhaal moet word nie en/of ‘n kandidaat verander het van rigting sonder dat die nodige toestemming van Tsumeb Gimnasium ontvang is nie. Indien ‘n beurskandidaat ‘n hele jaar druip sal geen beursgelde die daaropvolgende jaar uitbetaal word nie aangesien die beurskandidaat eers met eie finansies die herhalende jaar sal moet slag.

 

Na voltooiing van sy/haar studies as voltydse student moet die beurshouer vir dieselfde aantal jare as wat die beurs geduur het, by Tsumeb Gimnasium diens kom doen teen dieselfde salaris en voorwaardes as wat vir die ander personeel geld. Die salaris sal bereken word teen die
betrokke kategorie op aanvangsvlak. Die salarispakket is onderhandelbaar. Indien daar egter nie
‘n pos beskikbaar is nie en/of die beurshouer se aansoek is nie suksesvol nie, sal die beurshouer steeds verantwoordelik bly vir die studiebeurs en die studiebeurs (prima + 3% rente) teen dieselfde bedrag as wat jaarliks deur Gimnasium betaal is gedurende die studie periode , terugbetaal tot die totale bedrag terugbetaal is EN/OF tot tyd en wyl daar ‘n geskikte pos beskikbaar is en die beurshouer se pos-aansoek suksesvol is.

• Private borge: Onderhewig aan dieselfde reëls as bogenoemde.

 

FINANSIëLE REGLEMENT

• Alle aansoeke wat goedgekeur is, sal ‘n deposito sowel as ‘n nie-terugbetaalbare aansluitingsfooi betaal soos jaarliks bepaal deur Tsumeb Gimnasium.

• Skoolfonds word jaarliks bepaal na goedkeuring van die begroting deur die
Direksie vir die daaropvolgende jaar.

• Alle nuwe toelatings sal onderhewig wees aan betaling by wyse van debietorder.

• Skoolfonds is vooruitbetaalbaar (voor/op 7de van elke maand)

• Kontant inbetalings (oud toelatings) sal onderworpe wees aan kontantheffings t.o.v. bankkoste.

• Agterstallige betalings sal as volg hanteer word:

Stap 1: 60 dae ontvang 1ste brief met ernstige aanmaning. Indien ‘n ooreenkoms aangegaan kan word t.o.v. wyse waarop agterstallige gelde terugbetaal gaan word, sal ‘n status quo gehandhaaf word maar indien ooreenkoms verbreek word sal oorgegaan word na 2de brief. (30 dae kennisgewing)

Stap 2: 90 dae ontvang 2de brief waartydens leerder verdere bywoning van skool geweier word alvorens agterstallige bedrag nie betaal is nie. Indien ‘n
ooreenkoms aagegaan kan word t.o.v. wyse waarop agterstallige gelde terugbetaal gaan word, sal ‘n status quo gehandhaaf word maar indien ooreenkoms verbreek word, sal oorgegaan word na 3de brief. (14 dae kennisgewing)

Stap 3: Derde brief word uitgereik waarin gesê word dat oorgegee gaan word aan Prokureur. Indien ooreenkoms van terugbetaling bereik is, sal status quo gehandhaaf word maar indien dit verbreek word sal dit oorgegee word aan die Prokureur. (14 dae kennisgewing)

Stap 4: Oordrag aan Prokureur en geen verdere kommunikasie direk tussen skool en debiteur nie.

• Geen Gr.12-leerder sal toelating tot die rekordeksamen en/of eindeksamen ontvang alvorens ALLE skool- en koshuisgelde TEN VOLLE vereffen is voor/of 20
Oktober van elke jaar nie.

• GEEN toelating tot eksamen, rapporte, uitslagadvies, edlab-kaarte, getuigskrifte en oorplasings navrae sal uitgegee word aan enige persoon/instansie alvorens ALLE skool- en koshuisgelde vir die volle jaar betaal is nie.

 


• GEEN her-registrasie van enige leerder sal gedoen word indien daar nog enige uitstaande skuld van die vorige jaar op die rekening verskyn nie.

• Kennisgewing van skoolverlating MOET skriftelik geskied 30 dae (1 maand) voor skoolverlating andersins sal ‘n kennismaand se skoolfonds op die rekening geplaas word.

• Alle kennisgewing van skoolverlating in November (of enige voorafgaande maand) t.o.v. die volgende jaar SAL ‘n Desember skoolfonds moet betaal m.a.w. ‘n 12 maande rekening.

 

REGLEMENT - HUISWERK

Huiswerk is van kardinale belang vir vaslegging doeleindes en om daardie rede kan slegs huiswerk gegee word van reeds behandelde werk behalwe ingeval van selfstudie /navorsing.

1. Tuiswerk is vasleggingswerk en moet altyd oor reeds behandelde werk gaan. U mag dus onder geen omstandighede huiswerk gee oor werk wat u nie deeglik in die klas behandel het nie. Dit geld veral vir die Primêre afdeling. (sien ook punt 8)

2. Oor naweke moet nie ekstra huiswerk gegee word nie. Leerlinge mag egter nie onder die indruk gebring word dat hulle nie huiswerk oor naweke mag kry nie. Vermy huiswerk oor langnaweke, sportnaweke en vakansies.

3. Behalwe vir klein, informele klastoetse, soos speltoetse en tafeltoetse mag daar slegs EEN geskeduleerde bemeesteringstoets per dag gegee word. Laerskool skryf geen toetse op Maandae nie. Laerskool moet minimale huiswerk tydens toetsweke gee en geen huiswerk tydens eksamens nie

4. Hou in gedagte dat sommige leerlinge langer neem om huiswerk af te handel. U mag differensieer deur ‘n ondergemiddelde leerling minder huiswerk te gee, maar dan toe te sien dat dit deeglik gedoen is.

5. Huiswerkboekies: Die skool se huiswerkboek is verpligtend om te gebruik vanaf
Gr.3 – 12. Die vakonderwyser (Primêre skool) moet toesien dat die Huiswerkopdrag in die boekies aangeteken word sodat ouers en opsigters die nodige kontrole kan uitoefen. Hoërskool leerders is self verantwoordelik vir die inskryf van hul huiswerk en optrede indien huiswerk niein ‘n huiswerkboek verskyn nie, sal toegepas word.

6. Ekstra tuiswerk as strafmaatreël is nie altyd verdedigbaar nie, maar om huiswerk by te gee wat nie die vorige keer gedoen is nie, is korrek.

7. Die opsigter moet ook leerlinge in die koshuis behulpsaam wees met huiswerkprobleme, veral die Gr. 1-7’s

8. Huiswerk is nie altyd net memorisering en reproduksie nie, maar sluit ook navorsings- opdragte, kennisverbreding en opstel van portefeuljes in.

9. Talle Primêre kinders weet ook nie hoe om te leer nie. Wees hulle behulpsaam asb.

10. Alle huiswerk en nasorg moet nagesien word anders kan positiewe meriet nie toegeken word vir gereëlde werk nie.
11. Onderwysers verloor maklik uit die oog dat ander onderwysers ook huiswerk gee. U kollega het ook die reg op ‘n gedeelte van die tyd wat aan huiswerk gespandeer mag word en kan word. Daarom moet die volgende voorgestelde tye vir huiswerk deeglik in ag geneem word.

12. Leerlinge watafwesig was het self die verantwoordelikheid om huiswerk in te haal.

13. L/S - GEEN huiswerk tydens toetsreeks vir Gr.4 - 7

 

GRAAD 1
Huiswerk mag gegee word en leerlinge mag ongeveer 1 uur per dag besig gehou word daarmee.

GRAAD 2
Huiswerk is beperk tot oefenwerk in spel, skrifoefeninge en basiese wiskunde wat reeds in die klas behandel is. Dit mag hulle nie langer as 1½ uur neem om te voltooi nie.

GRAAD 3
Huiswerk word hier beperk tot oefenwerk in spel, skrifoefeninge en basiese wiskunde wat reeds in die klas gedoen is. Ook leeswerk in Afrikaans en Engels en Omgewingsleer. Skriftelike werk moet in 15 min. en leeswerk in 30 min. gedoen kan word. Tesame 2 ure.

GRAAD 4
Beperk huiswerk tot 2 ure.

GRAAD 5 – 6
Tuiswerk wat nie langer as 2½ ure sal duur nie. U moet self bepaal watter tydsdeel deur u vak in beslag geneem mag word. Gee asb. in die klas, waar moontlik, geleentheid om onder toesig met die huiswerk te begin.

GRAAD 7
Tuiswerk mag nie langer as 2½ ure neem nie. Onthou weereens daar is ander vakke ook. Deel gelykop. Laat die leerlinge, waar moontlik, in die klas onder toesig begin daarmee.

GRAAD 8 – 9
Tuiswerk wat in 3 ure voltooi kan word. Deel die tyd gelykop tussen die vakke.

GRAAD 10 – 12
Tuiswerk wat in 3½ ure voltooi kan word. Onthou asb. dat daar nog ander vakke as u vak is. Tel die vakke bymekaar en deel die tyd deur die aantal vakke en u het die tyd waarop u geregtig is. As u te veel huiswerk gee, moet u tevrede wees as die leerlinge u vak se huiswerk nie alles kon doen nie. Die tyd moet regverdig verdeel word.

ONTHOU tog maar weer!! Sommige kinders werk stadiger as ander. U mag differensieer in die huiswerk.

Take wat oor langer tydperke gegee word, moet in fases opgedeel word en die leerkrag moet kontroledatums skeduleer. Leerlinge moet die datums in hulle huiswerkboeke aanteken. Die leerkrag moet dan stiptelik vordering monitor.

 

REGLEMENT - KLEREDRAG

PRIMêRE AFDELING
Skooldrag word tydens alle amptelike skoolbyeenkomste gedra, behalwe as anders deur die skoolhoof aangekondig.

SOMER (Alle onderstaande drag is te koop by verskaffer: L.Kasch)
Dogters Seuns
Skoolrok met bypassende gordel Grys kortbroek en grys kortmou hemp Maroen skoolsokkies Grys skoolkouse met Maroen Gimmie Swart skoolskoene streep
Maroen/wit/rooi/swart haartooisels Swart skoolskoene
Swart “tights” (wurgbroekie - mag nie uitsteek onder rok nie)

**Alle Gimmie leerders MOET ‘n Gimmie pet vir die somer hê

WINTER (Alle onderstaande drag is te koop by verskaffer: L.Kasch) (Hoodie en sweetpak is by die skool beskikbaar)

Dogters Seuns
Skoolrok met bypassende belt Grys langbroek/kortbroek
Grys langbroek met grys kraaghemp Grys kortmou/langmou hemp
Lang grys skoolkouse met Maroen Gimmie streep Lang grys skoolkouse met Maroen Gimmie streep
Swart skoolskoene Swart Skoolskoene
Maroen skooltrui (Trui met gimmiewapen beskikbaar) Maroen skooltrui (Trui met gimmiewapen beskikbaar)
Hoodie (Slegs op aanvraag by die skool) Hoodie (Slegs op aanvraag by die skool) Sweetpakbaadjie (Slegs wanneer dit baie koud Sweetpakbaadjie (Slegs wanneer dit baie
is, dan bo-oor die trui) koud is bo-oor die trui)

LIGGAAMSOPVOEDING – DRAG (DINSDAE EN DONDERDAE)
(Alle onderstaande drag is by die skool te koop beskikbaar)

Dogters Seuns
Maroen broekrompie Swart Brutal broekie
Maroen skool golfhemp Maroen skool golfhemp
Wit Tsumeb Gimnasium sokkies Wit Tsumeb Gimnasium sokkies
Veter Tekkies Veter Tekkies
SPORTDRAG
Netbal/Minihokkie Rugby/Krieket Skoolsweetpak Skoolsweetpak Netbal rompbroekie (maroen) Swart Brutal broekie
Maroen skool golfhemp Maroen skool golfhemp
Wit Tsumeb Gimnasium sokkies Wit Tsumeb Gimnasium sokkies
Veter Tekkies Veter Tekkies
GEEN “tight” (wurgbroekie)

Wedstryde Wedstryde
Netbalstel vir wedstryde Rugbytrui
Tsumeb Gimnasium sokkies Swart Brutal broekie
Veter Tekkies Tsumeb Gimnasium sokkies
Veter Tekkies

Atletiek
Dogters Seuns
Maroen en Geel atletiekhempie Maroen en Geel atletiekhempie
Maroen broekrompie Swart Brutal broekie
Wit Tsumeb Gimnasium sokkies Wit Tsumeb Gimnasium sokkies
Veter Tekkies Veter Tekkies

LET WEL: Die skoolsweetpak is slegs sportdrag en mag nie skool toe gedra word as skooldrag nie, behalwe as dit baie koud is mag dit bo-oor die skooltrui gedra word.

SEKONDêRE AFDELING

Skooldrag word tydens alle amptelike skoolbyeenkomste gedra, behalwe as anders deur die skoolhoof aangekondig.

SOMER (Alle onderstaande drag is te koop by verskaffer: L.Kasch)
Dogters Seuns
Wit kortmou hemp (met skoolwapen beskikbaar) Wit kortmou hemp (met skoolwapen
(2 style beskikbaar: insteek of oorhang) beskikbaar) Maroen romp Grys kortbroek
Maroen skoolsokkies Grys skoolkouse met maroen Gimmie streep
Swart tradisionele skoolskoene Swart tradisionele skoolskoene
Vleeskleurige onderklere
Maroen/wit/rooi/swart haartooisels

WINTER (Alle onderstaande drag is te koop by verskaffer: L.Kasch) (Hoodie en sweetpak is by die skool beskikbaar)

Dogters Seuns
Wit kortmou hemp (met skoolwapen beskikbaar) Wit kortmou hemp (met skoolwapen beskikbaar)
Maroen romp Grys langbroek
Gewone Swart kouse Grys skoolkouse met maroen Gimmie streep
Swart tradisionele skoolskoene Swart tradisionele skoolskoene
Vleeskleurige onderklere
Maroen skooldas Maroen skooldas
Maroen skoolbaadjie Maroen skoolbaadjie
Maroen skooltrui (Trui met gimmiewapen beskikbaar) Maroen skooltrui (Trui met gimmiewapen beskikbaar)
Maroen oortrektrui Maroen oortrektrui
Hoodie (Slegs op aanvraag by die skool) Hoodie (Slegs op aanvraag by die skool) Maroen/wit/rooi/swart haartooisels

 

SPORTDRAG (Alle onderstaande drag is by die skool te koop beskikbaar)

Netbal/Hokkie Rugby Netbal & hokkie wedstrydstelle Rugbytrui Tsumeb Gimnasium sokkies Skoolsweetpak
Skoolsweetpak Swart Brutal Broek
Sporttekkies Sporttekkies
Tsumeb Gimnasium sokkies Tsumeb Gimnasium sokkies

 

Atletiek
Maroen en Geel atletiekhempie
Swart atletiekbroekie
Tsumeb Gimnasium sokkies

Krieket
Wit lang krieketbroek
Maroen Gimmie Gholfhemp met wapen
Gimmie pet / Gimmie wye rand hoed

Tennis
Maroen Gimmie Gholfhemp met wapen
Swart tennisbroek (self aanskaf) Gimmie pet

LET WEL: Die skoolsweetpak is slegs sportdrag en mag nie skool toe gedra word as skooldrag nie, behalwe as dit baie koud is mag dit bo-oor die skooltrui gedra word.

ONDERSTEUNERSDRAG VAN LEERLINGE Blou Denimbroek (GEEN sjoe-broekies) Maroen Gimmie Gholfhemp
Tekkies
Gimmie pet
Hoodie / Sweetpak baadjie

LANDBOUDRAG
Somersdrag: Wintersdrg: Landbou broek (maroen overall) Sweetpakbaadjie of Landbou hemde Maroen overall baadjie Gimmie pet
Velskoene (met of sonder sokkie beskermer)
SKOOLTASSE
Laerskool: Maroen / Swart / Blou skooltas MET skeidings vir boeke
Hoërskool: Tas / Rugsal MET tne minste 4 skeidings

JUWELIERSWARE
Dogters mag slegs eenvoudige pêrels, wit diamante, goud/silwer knoppies(4mm) of ringetjies dra. Elke meisie ontvang ‘n “maatkaartjie” met aangewese mates. Geen ander juweliersware word vir dogters of seuns toegelaat behalwe die amptelike jaarlikse gewrigsbandjies.Allergië- plaatjies is slegs op doktersvoorskrif toelaatbaar. Horlosies word op eie risiko gedra. Seëlringe mag gedra word deur H/S meisies. Oortredings sal lei daartoe dat juweliersware gekonfiskeer word tot die einde van die termyn.

HARE
Leerlinge se hare moet te alle tye skoon en netjies wees. Geen uitspattige style sal toegelaat word nie, en hare mag nie gekleur word nie!!
Indien enige probleme met hare bv. kopluise – moet dit asseblief by die HUISE behandel word en die hare moet skoon wees voordat die kind terug kom skool/koshuis toe.Haar- en naelinspeksies word elke Maandagoggend gedoen. Finale besluit oor toepaslikheid van haarstyl/kleur berus by die skoolbestuur.
Kopband kleure: Swart, maroen en wit en 2 vingers wyd. Knippies: Silwer, swart, maroen.
Haarrekkies: Wit, maroen en swart
SLEGS haaraanpassing dié week voor matriekafskeid. HARE EN NAELS NORMAAL die dag met die
EERSTE MATRIEKVRAESTEL!!

Dogters
Hare langer as die kraag moet vasgebind wees.
As vooroor buk mag hare nie in oë hang nie. Geen loshangende lokke/krulle.

Seuns
Hare agter, bokant kraaglyn, egalig en kort na lank van onder af. Skoon om die ore. As vooroor buk, nie in oë hang nie. “Sideburns” gelyk met middeloor.
Senior seuns moet elke dag skoon geskeer wees.
Moderne style mag toegelaat word, mits dit dieselfde trant soos hierbo beskryf, volg en te alle tye netjies en skaflik lyk.
Matige “gel” mag gebruik word maar NIE “wet-bryll-cream look” nie.

NAELS (Bl.14 in huiswerkboek)
Mag nie oor vingerpunte uitsteek nie.

TATOEëRMERKE (Bl.11 in huiswerkboek)

SIVVIE DRAG (Bl.14 in huiswerkboek)
LEERKRAGTE
Twee (2) dae per week soos bepaal deur skoolbestuur in verteenwoordigende skoodrag bv. (L/S is Dinsdae en Donderdae en H/S is Dinsdae en Vrydae) sowel as sekere sportgeleenthede en funksies soos deur die skoolbestuur bepaal bv. sportbyeenkomste ens.

Verteenwoordigende drag: Gimmie personeelhemp
Swart sweetpakbroek (sport) Denim Langbroek
Hoodie / Gimmie baadjie / Drymac baadjie (winter)

 

REGLEMENT KULTUUR

1. Tradisies en gebruike

Dit sluit in alle aktiwiteite wat die tradisies van die skool behoue laat bly soos:

1.1 Jugikonsert
1.1.1 - Alle nuwe kinders en onderwysers is betrokke by die konsert.
-Optrede/konsert is onderhewig aan die Reglement: Algemene Gedrag.
-Tyd moet beskikbaar wees vir oefening van Juggies.
-Dit moet ‘n gestruktureerde optrede wees onder leiding van ‘n onderwyser.

1.2 Valentynsdag
1.2.1 -Word gesien as ‘n fondsinsamelingsprojek en is nie bedoel om ‘n spesifieke geloofsoortuiging uit te dra nie.
-Valentynsokkie is ‘n formele geleentheid wat deur die Gr. 12’s gereël word en waarvan fondse ook na die Gr, 12’s gaan.
1.3 Sokkies
1.3.1 -Dit is ‘n insamelingsprojek wat aan die Gr. 11’s gaan.
-Daar moet ten minste een onderwyser ten alle tye teenwoordig wees.
-Onderhewig aan die Reglement: Algemene Gedrag
-Geen laerskool leerling op sokkies toegelaat nie.
-Geen vryery word op terrein toegelaat nie.
-Geen drank of rook toegelaat nie.
1.4 Fliekaande
-Laerskool kinders en hoërskool kinders toegelaat.
-Slegs “family viewing-flieks” toegelaat vir laerskool kinders.
-Alle flieks moet eers deur die betrokke onderwyser goedgekeur word en die onderwyser sal daarvoor verantwoordelik gehou word.
-Ouers moet vooraf in kennis gestel word oor watter fliek vertoon en dan self besluit of hy/sy kind welkom is om te gaan.

*Die opskorting van bogenoemde funksies is nie onderhewig aan die oortredings van die individue nie.

1.5 Mnr. + Mej. Gimmie
-Enige hoërskool kind (Gr.10 – Gr.12) mag inskryf.
-Projek(te) sal vooraf aan elke deelnemer gegee word om individuele vaardighede te toets om die beeld van die skool uit te dra.
-Punte van die projekte sal deel uit maak van die finale beoordeling.
-Beoordelaars mag geen familie-verband met deelnemer hê nie.
1.6 Matriekafskeid
Die besluite rondom matriekafskeid word bepaal deur die komitee vir daardie jaar.

1.7 Koffiekroeg L/S en H/S
Christelike aktiwiteite, kampe, sprekers ens. Ten minste een per maand.

1.8 Oupa en Ouma dag
Funksie vir samekoms van Oupas en Ouma van Gimnasium. Een keer per jaar.
Verantwoordelike personeellid sal reëlings jaarliks deurgee.

1.9 Ma- en Dogtertee / Wynproe
Jaarliks, om die beurt. Een keer per jaar.
Funksie vir sosiale verkeer van ma en dogter en onderskeidelik ma en pa vir wynproe en kunsveiling.

1.10 Nagmars
Fondsinsamelingsprojek waaraan alle klasse deelneem en fondse geïn word vir daardie jaar se matriekafskeid en skoolgeskenk
Vind een keer per jaar plaas in die vorm van ‘n skattejag.

1.11 NAPSO Kultuurfees
Jaarlikse kultuurfees in die derde termyn waaraan afgevaardigde leerders van Gimnasium en/of hulk las deelneem.

1.12 L/S Kulltuurdae
Spesifieke kultuurdae soos uiteengesit deur L/S bestuur.

1.13 Kleuterkonsert
Jaarlikse konsert wat deur voorskoolse klekuters aangebied word.

1.14 Idiomestryd
Geleentheid waartydens H/S leerders uit elke klasgroep mekaar die stryd aansê t.o.v. Idiome.
Beste 2 leerders word dan benoem as die Gimmiespan wat op radio teen ander skole se spanne meeding.

1.15 Provinsiale, nasionale en internasionale blootstelling

 

1.16 Kunswedstryde / Eisteddfods
Daar moet gepoog word om jaarliks soveel moontlik leerlinge by ‘n Kunswedstryd of Eisteddfod in te skryf. Hierdie is belangrik aangesien deelnemers nie in standaard kan groei as hulle nie op gereelde basis blootstelling kry aan provinsiale of nasionale
kompetisies nie.
Die deelnemers kan aan verskeie items in die Afrikaanse en Engelse afdeling deelneem. (Bv. voorbereide, onvoorbereide, voorgeskrewe en eie keuse poësie, onvoorbereide lees, solosang, sanggroepe, revue, koor en spreekkoor en ander genres).
Daar is ook leerlinge wat deur Dramaskole, Klubs of ander Instansies ingeskryf kan word.
Slegs opgeleide en gekwalifiseerde beoordelaars moet gebruik word aangesien daar gepoog moet word om die hoogste moontlike standaard daar te stel en te handhaaf.

 

1.17 ATKV – Tienertoneel
Slegs Gr.8 – 12 mag deelneem.
Deelnemers kry eerste keuse om Aardklop mee te maak.
• Die skool sal poog om elke jaar minstens 1 toneelstuk in te skryf.
• Leerlinge van Gr.9 – 12 word aangemoedig om ‘n toneelstuk te skryf wat moontlik opgevoer kan word.

1.18 Internasionale blootstelling

Indien leerlinge blootstelling wil geniet aan internasionale kompetisies wat die uitvoerende kunste bemark en onder andere geleentheid bied om in ‘n nasionale Namibiese span opgeneem te word wat aan byvoorbeeld die Wêreldkampioenskappe vir Uitvoerende Kunste deelneem, of om aan byvoorbeeld ‘n Jeug Kunstefees deel te neem, word leerlinge die geleentheid gebied deur die onderskeie professionele instellings soos byvoorbeeld Beyond 2000 International Marketing for the Performing Arts

1.19 Dramakuns

1.19.1 Debat

1.19.2 Redenaars

Elke jaar moet ten minste een interne Redenaarskompetisie en / of Debatskompetisi e by die skool aangebied word. Vanaf Gr 4 - 12 word leerlinge die geleentheid gebied om in die Afrikaanse of Engelse afdeling of beide deel te neem.

In elke graad moet ten minste 3 leerlinge per graad gekies word om in die Afrikaanse of Engelse afdeling of beide deel te neem. Tydens die kompetisie word leerlinge per graad, per afdeling gekies om verder deel te neem. Die leerlinge verteenwoordig dan die skool by verdere Redenaarskompetisies. Genomineerde leerlinge kan dan ook by die ATKV redenaarskompe tisie inskryf. Alle taalonderwysers moet betrokke wees by die inskryf en afrigting van Redenaarsdeelnemers, aangesien dit ‘n faset van hulle taalonderrig is.

1.19.3 Toneel / Musiekblyspele / Revue / Kultuuraand
Hierdie afdelings vorm ‘n integrale deel van enige kind se ontwikkeling. Daar moet gepoog word om elke 2de jaar ‘n produksie by die skool te hou waar alle leerlinge betrokke is. Dit gee elke kind die geleentheid om sy / haar talent ten toon te stel. Kinders se selfvertroue en selfbeeld word ook baie ontwikkel en daarom is dit so ‘n belangrike fasset van die kind se ontwikkeling.

Alle leerkragte, ouers en kinders help om so ‘n produksie suksesvol aan te bied. Werksindelings sal deur die Kultuurkomitee saamgestel word wanneer so ‘n produksie in ‘n jaar plaasvind.
1.20 Media en kommunikasie

1.20.1 Gemeenskaps koerant: Etosha Gazette
Word maandeliks uitgegee onder redaksie van die Tsumeb Gimnasium Redaksie en die betrokke personeellid / lede.

1.21 Erfenis

1.21.1 Voortrekkers
Leerlinge kan lede wees van die Kosie Alberts Kommando.

2. Entrepreneursdag
‘n Entrepreneursdag moet jaarliks plaasvind indien nodig. Sodoende kan die leerders baie leersaam en prettig die belangrikheid van die skep en onderhouding t.o.v. ekonomie leer en boonop sakke vol geld maak. Leerders moet die geleentheid kry om hul produk te verkoop. Hulle gaan elke keer 'n sakeplan met 'n inkomste en -uitgawestaat (huur area van stalletjie by die skool) moet voltooi na afloop van elke funksie. Daarsonder gaan hulle nie aan die volgende geleentheid mag deelneem nie aangesien dit ook 'n leerproses is.

 

REGLEMENT TEN OPSIGTE VAN LEIERSKAP

HOëRSKOOL

Hoofseun en Hoofmeisie is dan die leerders wat onderskeidelik die meeste stemme behaal het naas die Hoofleier. (Slegs Gr.10-11 en personeel volgens gewig van punte)

Die Leerlingraad word deur die skool (Gr.8 -11 en personeel) verkies en gewig van stemme is as volg: Gr.8 – 10 = 1 punt
Gr. 11 = 2 punte
Personeel = 3 punte

A. ALGEMEEN

• Alle Gr. 11 leerders is verplig om in die 3de termyn ‘n ontwikkelingskamp by te woon en ‘n Matriek-Eed te teken alvorens hulle na Gr 12 kan vorder ongeag hul akademiese uitslae aangesien die Gr 12 groep die trotse beeld van Tsumeb Gimnasium is en elke leerder in eie reg ‘n leier is en die regte impak op sy/haar jonger volgelinge moet
kan maak.
• Die Hoofleier is die leerder, ongeag ras of geslag, wat algeheel die enkele hoogste stempersentasie behaal het in ‘n stemming slegs vanaf Gr.10 – 11 en personeellede (volgens gewig van stemme).
• Die leerlingraad sal as volg saamgestel word: Hoofleier en 10 leerders (5 seuns/ 5 meisies)
met die hoogste stempersentasies.
• Indien die aantal seuns en aantal dogters in Gr. 11 baie verskil, mag die hoof in samewerking met die personeel besluit om `n ongelyke getal seuns en dogters vir
`n spesifieke jaar aan te wys.
• Indien die skoolhoof/personeel dit nodig sou vind en daar nie voldoende en genoegsame kandidate in Gr. 11 is nie, mag Gr. 10’s oorweeg word en hulle
is dan ook onderhewig aan die verkiesingsprosedure.

B. VERKIESING

• Gr 11 Leerders wat nie verkiesbaar wil wees vir die leerlingraad nie, moet dit skriftelik onder die aandag van die skoolhoof bring aan die begin van die 3de termyn.
• Alle leerlinge vanaf Gr. 8 mag stem. (uitgesonder Gr.12’s)
• Net personeel wat die leerlinge ken, mag stem.
• Slegs die personeel se stemme word met 3 vermenigvuldig en Gr.11 met 2.
• Die kundige aanbieder van die leierskapskamp ken ook punte toe aan die top 11 leerders volgens sy/haar ervaring en allokeer die punte as stemme vanaf die hoogste (11 stemme) tot en met die laagste (1 stem) wat dan ook by die skool se stemme getel word.
C. PROSEDURE

• Die verkiesing vind einde van die tweede termyn plaas.
• Die leerlingraad word tydens die openingseremonie van die derde termyn bekend gemaak.
• Hoofleiers word tydens Gala-prysuitdeling bekend gemaak.
• Direk na afloop van die gala-prysuitdeling word die nuwe leerlingraad onder toesig van die afgevaardigde personeel geneem vir die tradisionele orientasie en inlywing as
leerlingraadslid
• Tydens ‘n Leerlingraads-strategiese naweek sessie wat gefassiliteer word deur die personeellid aan hoof van die leerlingraad word portefeuljes toegedeel en beplanning gedoen vir die komende jaar.

D. NOMINANTE

Akademiese prestasie sal in ag geneem word waar uitsluitsel gegee moet word tussen twee of meer kinders.

E. KONTROLE

• Stemming vind in die klas/saal plaas onder eksamentoestande.
• Wanneer daar ‘n gelykop uitslag is word die hoofleier/10de leier deur die HUB en
Skoolhoof aangewys.
• Die stemme moet deur die hoof en minstens nog twee onderwysers getel word in die teenwoordigheid van ‘n Direksielid.
• Elke leerlingraadslid en sy/haar ouers onderteken `n erekode.

F. MERIETE

• Met verkiesing van Leerlingraad sal positiewe en negatiewe meriete in aanmerking geneem word, met die optel van die stemme, tot diskresie van die Skoolbestuur.

 

EREKODE VAN DIE LEERLINGRAAD:

1) Dit is ons strewe om te bou en te werk in die krag van die Here.
2) Ons strewe daarna om bedagsaam en hulpvaardig te wees teenoor ons meerderes en vriendelik en hoflik teenoor almal.
3) Sodoende poog ons om `n gesonde en opbouende gees rondom ons te skep.
4) Ons strewe ook daarna om betroubaar,eerlik en opreg te wees in woord en daad.
5) Ons strewe verder daarna om selfbeheersing aan te leer en te beoefen.
6) Ons strewe om ons leierskap deur toegewyde diens aan Tsumeb Gimnasium uit te leef.
7) Ons onderneem om nooit enige daad te verrig wat die beeld en naam van Tsumeb
Gimnasium kan skaad nie.
8) Ons is bereid om tereggewys te word indien ons oortree, want die naam, tradisie en eer van ons geliefde skool, Tsumeb Gimnasium, wil ons te alle tye hoog hou.
9) `n Waardige voorbeeld te stel deur die skoolreëls nougeset na te kom en ander te help om dit ook te doen.
LAERSKOOL

A. ALGEMEEN

1) AL die leerlinge in grd. 6 moet ongeveer `n maand voor die verkiesing vir `n ontwikkelingskamp gaan onder die leiding van kundiges,waarvan elke kind se ouers sy/haar finansiële onkostes dra.
2) Al die leerlinge in grd. 6 word alfabeties op `n rotasie-basis, as leiers gebruik in die 3de termyn van daardie spesifieke jaar om sodoende die personeel en leerders die geleentheid te bied om in die praktyk elke leerder se leierskaps potensiaal te ervaar.
3) Elke leerling/leier bly onderhewig aan die dissiplinêre kode van die skool en daar - volgens sal teenoor hom/haar opgetree word tydens sy/haar rotasie-periode.bv ontslag.
4) Indien `n spreker benodig word tydens enige byeenkoms/aktiwiteit kan een leier deur die voogonderwysers aangewys word. Sodoende kan die sprekers ook roteer, en elkeen sy/haar kans tot sy/haar beste potensiaal benut.
5) Onderwysers moet `n belangrike rol speel tov leiers en hul handelinge/optredes,om hul sodoende voor te berei vir toekomstige leierskap in die hoërskool.
6) Die leerlingraad kan as volg saamgestel word na aanleiding van klasgetalle in die daaropvolgende jaar:
Opsie 1: 10 leerders (5 seuns/ 5 meisies) met die hoogste stempersentasies en almal op dieselfde gesagsvlak met geen hoofleier.
Opsie 2: Indien daar ‘n baie sterk groep leerders is sal dit as volg saamgestel word: Hoofleier en 10 leerders (5 seuns/5 meisies) met die hoogste stempersentasies. Die Hoofleier is die leerder, ongeag ras of geslag, wat algeheel die enkele hoogste stempersentasie behaal het in ‘n stemming slegs van Gr. 4 - 7 en die personeel (volgens gewig van stemme).
7) In gevalle waar klasgroepe se getalle van so ‘n aard is dat leerders met geen leierskappe as gevolg van hoeveelhede gedwing gaan word om as leiers aangewys te word en dit die leerder dus emosioneel sal skaad, sal slegs die hoogste stemme ten opsigte van leierskap, ongeag geslag, in ag geneem word deur die beskikbare kandidate te verminder soos bepaal deur die skoolhoof en bestuur.
8) Indien die aantal seuns en aantal dogters in Gr. 7 baie verskil, mag die hoof in
samewerking met die personeel besluit om `n ongelyke getal seuns en dogters vir
`n spesifieke jaar aan te wys.
9) Indien die skoolhoof/personeel dit nodig sou vind en daar nie voldoende en genoegsame kandidate in Gr. 7 is nie, mag Gr. 6’e oorweeg word en hulle is dan ook onderhewig aan die verkiesingsprosedure.

 

B. VERKIESING

• Alle leerlinge vanaf Gr. 4 mag stem en stemme tel die volgende gewig: Gr4 + 5 = 1 punt
Gr.6 = 2 punte
Personeel = 3 punte
• Alle personeel het die reg tot stemming.
• Die personeel se stemme word met 3 vermenigvuldig en die Gr.6 stemme met 2.
• Die kundige aanbieder van die leierskapskamp ken ook punte toe aan die top 10 leerders volgens sy/haar ervaring en allokeer die punte as stemme vanaf die hoogste (10 stemme) tot en met die laagste (1 stem) wat dan ook by die skool se stemme getel word.
• ‘n Leerder mag ‘n skriftelike nota indien , indien hul nie verkiesbaar wil wees nie.
• Seuns stem vir seuns en dogters vir dogters.
• In die geval van kleiner klasgroepe stem almal vir albei geslagte.
• Die verkiesing vind die 1ste week van November plaas sonder vooraf aankondiging.
• Die stemuitslae word op ‘n sigblad uitgebeeld en saam met die stembriewe in die kluis gebere.
• Die verkose leerlinge se name word in ‘n koevert verseel en aan die Skoolhoof oorhandig op die dag van die Laerskool Prysuitdeling. Die prefekte word tydens die Laerskool Gala Prysuitdeling bekend gemaak.
• Tydens ‘n staking van stemme sal die HUB en Skoolhoof die finale besluit neem.
• Tydens die inhuldiging van die Laerskool prefekte sal spesiale portefeuljes nl 2 x kultuur; 2 x sport; 2 x Akademie; 2 x sosiaal aangewys word.
• Bekenmaking van die portefeuljes vind plaas by die Akademiese Prysuitdeling aan die einde van die jaar.
• Die kundige aanbieder van die leierskapskamp ken ook punte toe aan die top 11 leerders volgens sy/haar ervaring en allokeer die punte as stemme vanaf die hoogste (11 stemme) tot en met die laagste (1 stem) wat dan ook by die skool se stemme getel word.

 

C. PROSEDURE

• Die verkiesing vind in November plaas.
• Die prefekte word tydens die laerskool-prysuitdeling bekend gemaak.
• Die nuwe prefekte en hul ouers woon ‘n geselligheid by waartydens hulle elkeen ‘n eed teken en ingelyf word as prefekte.
• Tydens ‘n Prefek-strategiese naweek sessie wat gefassiliteer word deur die personeellid aan hoof van die prefekte, word portefeuljes toegedeel en beplanning gedoen vir die komende jaar.

 

D. NOMINANTE
Akademiese prestasie sal in ag geneem word waar uitsluitsel gegee moet word tussen twee of meer kinders.

 

E. KONTROLE
• Stemming vind in die klas/saal plaas onder eksamentoestande.
• Wanneer daar ‘n gelykop uitslag is word die hoofleiers / 10de leier deur die HUB en
Skoolhoof aangewys.
• Die stemme moet deur die hoof en minstens nog twee onderwysers getel word in die teenwoordigheid van ‘n Direksielid.
• Elke prefek en sy/haar ouers onderteken `n erekode.

 

REGLEMENT - ORIëNTERING

Doelwit

Wat wil ons bereik? Die volgende mikpunte is van belang:
• Inlywing in die Hoërskool
• Posisionering in die hiërargie d.m.v. oriënteringsaktiwiteite
• Samewerking as ‘n groep
• Vorming van ‘n eenheid met lojaliteit teenoor mekaar en die groep as mikpunt
• Aanhou- en uithouvermoë
• Ontwikkeling van kreatiwiteit
• Respek toon teenoor volwassenes en seniorleerlinge
• Kweek van tradisie (dit sonder skole uit en kweek trots)

Aktiwiteite

1. Jugie naam: Moet reg verdien om op gewone naam aangespreek te mag word soos res van hoërskool.
2. Jugie drag: Oorpak met tema vir elke dag sodat reg verdien kan word om die amptelike skooldrag te mag aantrek.
3. Jugie groet: Matrieks word aangespreek op name soos deur matrieks verkies en daar word afgekyk grond toe om respek te toon en die reg te verdien om die matrieks later in die oë te kyk en op die naam aan te spreek.
4. Jugie doepa: Sien beskrywing
5. Jugie groepe: Geen sot mag buite klasperiode in minder as groepe van 3-5 wees te alle tye nie. Groepe word daagliks uitgelees om sottesamewerking en ken-mekaar aan te moedig.
6. Jugie kennis: ‘n Algemene inligtingsstuk t.o.v. Gimmies se geskiedenis, missie, visie ens. word opgestel deur die matrieks en goedgekeur deur die skoolhoof, wat die sotte uit hul kop moet ken om hul kennis van die skool en dorp vas te lê.
7. Jugie stap: “Hot-poot-sot-poot” is die algemene stap-wyse van die sotte wanneer hulle as groep beweeg en moedig samewerking aan.
8. Jugie-aantree: Geen sot mag binne die oriënteringsperiode oor/op die aantreevlak beweeg nie en mag eers die reg bekom na afloop van die oriënteringsperiode.
9. Jugie-aktiwiteite: Die volgende aktiwiteite mag nie deur die matrieks vereis word van die sotte nie:
a) Enige aktiwiteit wat hul fisiek kan beseer.
b) Enige aktiwiteit/optrede/woorde wat ‘n individu geestelik verkleineer/verneder. c) enige aktiwiteit /optrede/woorde wat enige eiendom of persone kan beskadig/beseer/kwets.
10. Jugie periode: Slegs tot en met die 3de naweek na skool-opening in 1ste termyn (slegs sekere koshuis / skool aksies gaan voort - sien aangehegte lys) skool en koshuis.

Skooloriëntering

Skooloriënterring behels bogenoemde aktiwiteite en is geldig vir ‘n spesifieke periode per aktiwiteit soos uiteengesit. Addissionele oriëntering om skoolkultuur aan te moedig mag slegs plaasvind na afloop van voorlegging en toestemming deur die skoolhoof en onder streng toesig.

• Slegs matrieks mag oriënteer.
• Alle oriëntering moet gefokus word op die groep in hulle bepaalde fase en nie op die indiwidu nie.
• Geen fisiese of geestelike afknouery word toegelaat nie.
• Dit mag slegs plaasvind onder toesig van ‘n onderwyser (6 onderwysers is toegewys aan die oriënteringsprogram: 2 voogde van graad 8 registerklasse; 2 voogde van Graad 12 registerklasse; 2 terreindienspersoneel).
• Dupa word onder toesig van onderwysers voorberei en die matrikulant moet self eers proe.
• Daar word gewaak teen enige aktiwiteit wat ‘n gesondheidsrisiko inhou (bv. eiergorrel).
• Niemand word gedwing om deel te neem nie.
• Vrywaringsvorms is ‘n vereiste.
• ‘n Inligtingsvergadering vind vooraf met die Graad 8-ouers plaas.
• Die tydperk van oriënterring strek vandat die skool begin het tot die derde naweek van die eerste termyn.
• ‘n Oriënteringskamp/-naweek sal plaasvind voor die jugiekonsert.
• Betrokkenheid dwarsdeur die jaar by alle skoolaktiwiteite en opruimingsaksies is ‘n belangrike vereiste.
• Gesprek vooraf met reëls van “moets” en “moenies”
• Leerders wat herhaal mag self besluit of hul weer die fase wil deurgaan al dan nie.

 

PLIGTE VAN SKOOLJUGIES VIR DIE RES VAN DIE JAAR
Koshuisoriëntering

Koshuisoriënterring is onderhewig aan dieselfe reëls en geldig vir ‘n spesifieke periode per aktiwiteit soos uiteengesit. Addissionele oriëntering om koshuiskultuur aan te moedig mag slegs plaasvind na afloop van voorlegging en toestemming deur die skoolhoof en koshuishoof en
onder streng toesig.

PLIGTE VAN KOSHUISJUGIES VIR DIE RES VAN DIE JAAR

PLIG
Termyn wat pligte verval
1. Tasse dra 2
2. Bed opmaak 1
3. Skoene politoer 1
4. Koffie / Tee maak 2
5. Matriekkamer netjies maak 1
6. Borde afdek 3
7. Opstaan vir seniors (Graad 12) 3
8. Groet (Baas) 2
9. Vra om goed te doen : tyd/geld 2
10. Respek 3
11. Betrokkenheid by alles 3

Sportoriëntering

Die Gimmie 1ste sportspanne (H/S rugby, hokkie, netball) het die reg om ‘n inlywingseremonie ter bevordering van die skool se sporttradisies, te hou. Inlywingsaktiwiteite sluit in maar is nie beperk tot bv. hare sny, eed teken ens. Alle aktiwiteite moet egter van opbouende aard wees wat leerders laat besef hulle is jongelinge in die hierargie en moet die nodige respek vir die seniors, afrigters, span en sport betoon.

Tradisionele Gr.11 vs Gr.12 “Oorlog”

Die dag voor huissport “ontvoer” die Gr.12 leerders sekere Gr.11 leerders en kom dan in ‘n “tamatie-oorlog” teen mekaar te staan op die sportgronde waarin hulle mekaar toetakel met tamaties. Die verrigtinge MOET in ‘n goeie gees afgesluit word met ‘n Gimmie-kreet.

Leerlingraad orienteering

Sien “Reglement: Leierskap”. Die nuwe Leerlingraad word direk na afloop van diei prysuitdeling georiënteer deur die huidige Leerlingraad wat tradisionele aktiwiteite bv. eier-gorrel, smeer met stroop, bind vas aanmekaar, swem deur mis-poel. ens. isluit.

 

REGLEMENT – PERSONEEL AANSTELLINGS

Alle advertensies vir vakante poste moet hierdie vereistes duidelik stel en ‘n kortlys van aansoeke moet opgestel word met hierdie vereistes as riglyn.

Onderhoude moet gevoer word met die kortlys kandidate deur ‘n komitee bestaande uit die HUB, Skoolhoof en direksie lede (portefeulje: Personeel) waarna die aansoeker waarop besluit word ‘n finansiele aanbod moet ontvang wat opgestel is dmv die vaste salarisskedule van Tsumeb Gimnasium. Indien die finansiele aanbod aanvaar is moet die aansoeker ‘n volledige kontrak sowel as die skool se beleide, reglemente en reels ontvang om te teken indien hy/sy die pos wil aanvaar om te verseker dat hy/sy alles onderskryf waarvoor Tsumeb Gimnasium staan.

Alle aanstellings sal onderhewig wees aan ‘n 3 maande proefperiode na afloop waarvan ‘n permanente aanstelling gemaak word. Alle personeel is te alle tye kontrakgebonde

 

TSUMEB GIMNASIUM REGLEMENT VIR PRYSUITDELING

Hierdie reglement vervang alle vorige voorskrifte vir die toekenning van trofeë, erekleure en sertifikate aan leerlinge van Tsumeb Gimnasium.

1. BEGINSELS
1.1 Tsumeb Gimnasium ken slegs erekleure en sertifikate toe aan Tsumeb Gimnasium leerders
en erkende skoolaktiviteite. Sodanige aktiwiteite word geadministreer en georganiseer deur onderwysers by wyse van die afrigting en deelname van ons leerlinge aan kompetisies/ligas. Om te kwalifiseer vir die toekenning, moet die leerling as verteenwoordiger van die skool aan die aktiwiteit deelneem. Wat buiteskoolse aktiwiteite betref, sien punt 10. Geen bykomende toekennings of trofeë word toegelaat nie, beha lwe as die personeel en die direksie so ‘n toekenning of trofee goedkeur.

Erekleure en halferekleure is nie oordraagbaar van die laerskool na die hoërskool vir die doeleindes van verdure toekennings nie.

Die skool behou hom die reg voor om kleure/leierskapsbalkies van ‘n leerling te ontneem indien hy hom skuldig maak aan ernstige oortredings soos vervat in die dissiplinêre sisteem bv.

1.1.1 Skorsing
1.1.2 Onbetaamlike gedrag (gedrag wat die skool se naam skade berokken)
1.1.3 Oneerlikheid
1.1.4 Diefstal
1.1.5 Drankgebruik/rook met sy skooluniform aan, ens.

1.2 Die aktiwiteit waaraan erkenning gegee word, is die volgende:

1.2.1 Akademie
1.2.2 Akademie Plus (Olimpiade, Expo, Wetenskapuitstallings)
1.2.3 Kultuur (koor, revue, debat, spraakgildes, redenaars, toneel, Eistedfodd, Voortrekkers).
1.2.4 Sport (Rugby, netball, hokkie, atletiek, tennis, krieket)
1.2.5 Dienslewering
1.2.6 Leierskap – Prefekte en leerlingraad
1.2.7 Koshuisprefekte

1.3 Erkenning vir buitengewone prestasie in sportsoorte
Sodanige leerlinge na vore te roep tydens opening en die prestasie te meld, leerlinge se naam te plaas op die prestasierol, ‘n trofee tydens die Galafunksie toe te ken aan die seun of dogter wat die beste presteer het in sodanige sportaktiwiteit.
‘n Trofee tydens die Galafunksie toe te ken aan die seun of dogter wat die skool se naam die beste uitgedra het in bv. deelname, blootstelling aan die media, ens.

2. TERMINOLOGIE
2.1 Kleuretoekennings
Leerders ontvang ‘n skrywe waarop hulle alle moontlike prestasies en gepaardgaande bewyse moet aandui.

2.2 Tsumeb Gimnasium Erekleure
Die hoogste toekenning van die skool. Dit word jaarliks toegeken aan die leerling wat uitsonderlik presteer in die volgende kategorieë. Hierdie beoordeling sal deur die kleurkomitee hanteer word.

2.2.1 Akademies (soos uiteengesit onder punt 6)
2.2.2 Akademie plus (soos uiteengesit onder punt 7)
2.2.3 Sport (soos uiteengesit onder punt 8)
2.2.4 Kultuur (soos uiteengesit onder punt 9)
2.2.5 Leierskap (soos uiteengesit onder punt 12)
Leerlinge kwalifiseer vir erekleure indie die leerlinge drie keer aan halferekleure vereistes
voldoen her per kategorie bv. 3 x akademiese halferekleure = erekleure.
Hoërskoolleerlinge wat vir Erekleure kwalifiseer, kry ‘n sakwapen van draad met goue koord om die rand van sy maroen kleurbaadjie. Hy kry ook ‘n lapbalkie om onder die sakwapen aan te bring wat aantoon waarvoor die Erekleure is. Hierdie balkie word in goue gare op ‘n maroen agtergrond geborduur. Hierdie leerlinge kry ook ‘n goue sertifikaat daarmee saam. Die halfkleurebalkie word in wit geborduur.
Laerskoolleerlinge kry ‘n goue sertifikaat, asook ‘n lapbalkie waarvan die agtergrond goud is en die skrif daarop maroen is.

2.3 Sertifikate
Goue sertifikate – Gaan saam met vol Erekleure asook vir die hoogste prestasie in die Kategorieë, Sport, Akademie, Kultuur. Dit word ook toegeken as organiseerders ‘n leerling of leerlinge aanwys as die wenners van ‘n kompetisie. Word ook saam met alle trofee uitgedeel.
Halferekleure - Silwer sertifikate – Word aan leerlinge oorhandig wat deur organiseerders aangwys is as die naaswenners in ‘n kompetisie.
Brons sertifikate – Word aan leerlinge oorhandig wanneer hulle ‘n derde plek verower het op kompetisiebasis, soos bv. tydens ligas.

2.4 Erepenning
‘n Erepenning wat aan oudleerlinge/leerlinge oorhandig word vir die prestasies op nasionale / internasionale vlak word na goeddunke toegeken vir buitengewone prestasies.

3. FUNKSIES
3.1 Gala prysuitdeling
Die prysuitdelingsunksie waar die toptoekennings aan leerlinge gemaak word. Hierdie funksie vind in die derde termyn plaas. Die matrieks se akademiese toekennings word ook hier gemaak. Slegs toekennings van halferekleure en hoër word hier gemaak. Die Hoërskoolleerlingraad word ook tydens die funksie bekend gemaak. Hierdie prysuitdeling word gedoen in die derde termyn, voordat matrikulante die skool verlaat.
3.2 Akademiese prysuitdeling
Vind plaas in Januarie elke jaar.
Alle ander toekennings word tydens hierdie funksie gemaak sowel as die volgende:

3.2.1 Ekstra kategorieë en motivering (L/S)
Die doel van hierdie prysuitdeling is uitsluitlik om aan die leerlinge wat op ander terreine as akademie, sport, kultuur en buiteskools hul deel gedoen het, elkeen erkenning te gee in die vorm van maroen sertifikaat. Tydens hierdie prysuitdeling word maroen sertifikate ook oorhandig aan leerlinge vir elke vak waarin die leerling aan die gestelde vereistes voldoen soos uiteengesit in 3.2.1.7 om hierdie leerlinge ook aan te moedig om die volgende jaar in al hul vakke aan die vereistes te voldoen en sodoende te kan vorder tot die ontvangs van ‘n brons of selfs silwer sertifikaat.

Die volgende kan op die sertifikaat verskyn indien van toepassing:

3.2.1.1 Hardwerkendheid
Leerlinge word genomineer en deur die kleurkomitee aangewys vir die ontvangs van ‘n maroen sertifikaat vir hardwerkendheid.
3.2.1.2 Beste vordering
Leerlinge wat in hul gemiddelde persentasie meer as 10% vanaf die begin van die jaar tot en met die prysuitdeling gestyg het. Die leerlinge moet egter heel jaar in Gimnasium gewees het.
3.2.1.3 Betrokkenheid
Leerlinge word genomineer en deur die keurkomitee aangewys vir die ontvangs van ‘n maroen sertifikaat vir betrokkenheid by sport en kultuur.
3.2.1.4 Netheid
Leerlinge word genomineer en deur die keurkomitee aangewys vir die onvangs van ‘n maroen sertifikaat vir netheid.
3.2.1.5 Hulpvaardigheid
Leerlinge word genomineer en deur die keurkomitee aangewys vir die ontvangs van ‘n maroen sertifikaat vir hulpvaardigheid.
3.2.1.6 Vriendelikheid
Leerlinge word genomineer en deur die keurkomitee aangewys vir die ontvangs van ‘n maroen sertifikaat vir vriendelikheid.
Laerskoolprefekte word ook tydens hierdie funksie aangewys.

4. REëLINGS
4.1 Waar moontlik ontvang leerlinge hulle kleure na afhandeling van die kompetisie / wedstryd / liga / eksamen. Alle toekennings word tydens die opening deur die hoof en betrokke onderwyser gemaak.

4.2 Prosedures
Tydens die jaarlikse Galafunksie word al die ontvangers van Erekleure en halferekleure vir daardie jaar aan die gehoor voorgestel.

4.3 Die dra van Erekleure
‘n Leerling sal sy Kleure eenmalig per kategorie ontvang. Indien hy/sy bv. meer as een keer Erekleure vir Akademie verwerf het, dra h slegs een balkie vir Akademie op sy maroen baadjie. Maar sal elke keer erkenning in die vorm van ‘ goue sertifikaat ontvang.
Erekleure vervang alle vorige toekennings.
5. ADMINISTRASIE
5.1 Die organiseerder van die aktiwiteit handig ‘n lys van alle kwalifiseerders vir d ie aktiwiteit by die voorsitter van die kleurkomitee hoof van die prysuitdeling in. Na die sitting van die komitee word die toekenning deur die hoof bekragtig. Die skoolhoof bekragtig die toekenning.

5.2 Tydens die eerste saalopening daarna word sodanige toekennings deur die hoof en betrokke personeel gemaak. Behoorlike dokumentasie en rekordhouding moet plaasvind.

5.3 Trofee wat deur spanne verower word, word deur die kaptein aan die hoof oorhandig met die opdrag dat die skool die trofee verdedig.

6. AKADEMIESE TOEKENNINGS
6.1 Ekstra kategorieë
Die doel van hierdie kategorie is om aan Gr. 1 tot 3 leerlinge ‘n toekenning te maak vir spesiale vermelding van die volgende:
6.1.1 Hardwerkendheid
6.1.2 Beste vordering
6.1.3 Betrokkenheid
6.1.4 Netheid
6.1.5 Hulpvaardigheid
6.1.6 Vriendelikheid
Hierdie leerlinge ontvang maroen sertifikate. Akademiese meriete
In Gr 1 – 3 Punte van die finale evaluering
In Gr 4 – 11 Tel die totale punt vir die betrokke jaar
In Gr 12: Word die punt bereken tot en met die rekordeksamen
(Verhouding = 25% jaarpunt en 75% rekordeksamen)

6.2 Vakprestasies
Leerlinge ontvang maroen sertifikate vir al die vakke waarin ‘n leerling die volgende bereik het:
Gr. 1 – 6 80% en hoër Gr. 7 – 9 75% en hoër Gr. 10 – 12 70% en hoër

6.3 Beste akademiese prestasie in Gr. 1 – 12
Die leerling wat die hoogste akademiese prestasie (gemiddeld) behaal het, bereken volgens die reglement.

6.4 Vaktoekenning (Graad 12)
Die leerling wat in elke vak die hoogste gemiddelde persentasie vir die jaar behaal het, ontvang ‘n trofee en ‘n goue sertifikaat wat gekoppel is aan akademiese erkenning en nie Erekleure nie. Al hierdie toekennings word gemaak met die voorbehoud dat die persentasie behaal bo 70% is.

6.5 Beste vakprestasie
In Graad 1 – 11 ontvang die leerling wat in elke vak die hoogste gemiddelde persentasie behaal het, ‘n goue sertifikaat wat gekoppel is aan akademiese erkenning en nie Erekleure nie. Subminimm gelykstaande aan brons sertifikate.
6.6 Standerdpresteerder
Die toppresteerder in Graad 1 – 6 en Graad 8 – 11 (hoogste gemiddelde persentasie), ontvang ‘n trofee en ‘n goue, silwer of brons sertifikaat volgens die persentasie soos vervat in 6.7, 6.8 en 6.9 wat gekoppel is aan akademiese erkenning en nie erekleure nie. (Geen benadering van punte nie)

6.7 Brons sertifikate
Leerlinge ontvang brons sertifikate indien hl gemiddelde persentasie in die volgende bepalings val:
Gr. 1 – 3 80% en hoër
Gr. 4 – 9 80% tot 85%
Gr. 10 – 11 945 punte minimum uit ‘n groottotaal van 1 350. Dit is gelykstaande aan 70%.

6.8 Halferekleure en Silwer sertifikate
Leerlinge ontvang silwer sertifikate indien hul gemiddelde persentasie in die volgende grense val:

6.9 Erekleure en Goue sertifikate
Leerlinge wat ‘n 3de keer aan halferekleure voldoen.
Leerlinge ontvang goue sertifikate asook ‘n balkie indien hul gemiddelde persentasie val tussen:
Gr. 4 – 9 90% en hoër
Gr. 10 – 12 1 080 punte uit ‘n groottotaal van 1 350. Dit is gelykstaande aan
80%.

6.10 Spesiale toekennings
Tsumeb Gimnasium gee Erekleure met spesiale vermelding tydens die prysuitdeling aan leerlinge wat hul Graad 12 eksterne eksamen met ‘n gemiddelde A-simbool geslaag het.

7. AKADEMIE PLUS TOEKENNINGS
7.1 Wiskunde Olimpiade
Sodra ‘n leerling deurgaan na die tweede rondte, kry so ‘n leerling ‘n brons sertifikaat.

7.2 Afrikaanse Olimpiades
Sodra ‘n leerling as wenner in Namibia aangewys word in hierdie kategorie, verwerf so ‘n leerling ‘n goue sertifikaat. Indien ’n leerling ‘n tweede plek verower het, verdien hy ‘n silwer sertifikaat en indien hy ‘n plektoekenning deur organiseerders ontvang, kry so ‘n leerling ‘n brons sertifikaat.

7.3 Wetenskap Uitstallings
Sodra ‘n leerling as ‘n kategorie-wenner in Namibia aangewys word of uitgenooi word om die skool in die buiteland te verteenwoordig, verdien so ‘n leerling Erekleure. Indien ‘n leerling goud op nasionale vlak ontvang, verdien hy ‘n goue sertifikaat. Leerlinge wat op Nasionale vlak ‘n tweede plek verower het, verdien ‘n silwer sertifikaat en leerlinge wat brons ontvang het op Nasionale vlak, verdien ook ‘n brons sertifikaat. Leerlinge wat deurgedring het na Windhoek, maar geen plek daar geky het nie, kry maroen sertifikate.
8. SPORT TOEKENNINGS
8.1 Erekleure vir sport
Namibia - Atletiek
Nasionale span verteenwoordig in wedstryd. Drie jaar halferekleure verwerf het.
Leerling ontvang goue sertifikaat asook ‘n goue balkie en sakwapen.

8.2 Halferekleure vir sport Nationals - Atletiek Noorde A-span
3 jaar eerste span O/19 – Minstens 80% van die wedstryde gespeel.
1ste, 2de of 3de op nasionale vlak in die hoogste liga.

8.3 Brons sertifikate
Ligawenners A – Z liga L.W. nie hoogste liga nie
1ste, 2de of 3de op Noorde kampioenskappe / Prestige byeenkoms

8.4 Erepenning
Uitsonderlike prestasie (Kan slegs op grond van nominasie toeken word)

9. KULTUUR
Kultuurreglement aangeheg

10. BUITESKOOLSE AKTIWITEITE
Buiteskoolse aktiwiteite sluit in perdry, gimnastiek, skyfskiet, motorfiets, swem, jukskei ens.

10.1 Leerlinge se eie sertifikate, medaljes en trofee word tydens saalopeninge aan leerlinge oorhandig. Geen melding tydens prysuitdelings.
Leerlinge se eie sertifikate en vermelding
 Musiek – Unisa eksamen
 Buitesport – perdry, gimnastiek, swem, jukskei, ens.
 Kultuur – Voortrekkers

Erekleure toekennings vir buiteskoolse aktiwiteite:
 Musiek – Unisa eksamen met lof geslaag
 Buitesport – Nasionale kleure verwerf sowel as deelname in nasionale span
 Kultuur – Voortrekkers Presidentsverkenner
NB: Slegs bogenoemde toekennings word gemaak. Geen halferekleure en dies mee

11. TROFEE
11.1 Beste vakprestasie trofee in Graad 12 (minimum van 70%):
Afrikaans Engels
Wiskunde Wiskunde geletterdheid
Skeinat Biologie Aardrykskunde Gasvryheidstudie Rekeningkunde Landbouwetenskap Rekenaarstudie Lewensorientering Ekonomie Besigheidstudies Landboubestuurspraktyk
11.2 Trofee vir beste prestasies in die volgende kombinasievakke in Gr. 12
(Geen minimum persentasie geld nie)
11.2.1 Wiskunde, Natuur- en Skeikunde en Biologie
11.2.2 Tale

11.3 Akademie Plus Trofee
Leerling wat die beste presteer het soos in punt 7 uiteengesit is, ontvang hierdie trofee.

11.4 Veelsydigheidstrofee
Erekleure word toegeken indien ‘n leerling halferekleure verwerf het in vier van die volgende kategorieë: sport, kultuur, akademie, akademie plus en leierskap.

11.5 Kultuurtrofee
Leerlinge ontvang toekennings volgens die kultuurreglement.

11.6 Voortrekker Erepenning
Spesiale toekenning wat deur die Voortrekkerbeweging aan ‘n leerling oorhandig word vir onbaatsugtige diens.

11.7 Van Wyk Wisseltrofee
Word aan ‘n leerlingraadslid toegeken wat uitblink in leierskap en onbaatsugtige diens.

11.8 Sporttrofee
11.8.1 Atletiek
Beste junior meisie (Victrix Ludorum) Beste junior seun (Victor Ludorum) Beste senior meisie (Victrix Ludorum) Beste senior seun (Victor Ludorum)

11.8.2 Sportman/vrou van die jaar (soos erken as skoolvlak deelname)
Slegs amptelike skoolsporte en slegs tot en met O/19 deelname word in berekening gebring. By die laerskool sportman/vrou geld dit net tot ouderdom O/13.
Hierdie toekenning word soos volg bereken:
Deelname: Tweede span of B span 1 punt Deelname: Eerste span of A span 3 punte Deelname: Eerste span – (1 punt vir elke jaar – maksimum 5) 5 punte Zone/Liga wenners (span of individueel) 5 punte Noordespan gehaal 10 punte Namibiese Uitnodiging/ontwikkeling span (B-span) 15 punte Namibiese kleure 25 punte Namibiese Junior Nasionale Kleure 20 punte Namibiese skole (1ste tot 10de finaal – glyskaal punte) 1ste 15 punte
2de 14 punte Superliga-finaal (span of individueel) 15 punte Indien leerling aangewys word deur organiseerders as speler
van die wedstryd, ens. op Nasionale vlak. 5 punte Kaptein 10 punte Bogenoemde kriteria word op elke sportsoort toegepas waaraan candidate deelgeneem het. Die hoogste toekenning per sportsoort word toegeken. Kandidate word in ‘n volledige personeelvergadering genomineer.

11.8.3 Buiteskoolse sportprestasie
Hierdie toekenning word soos volg bereken: Noorde kleure

10 punte
Namibiese ranglys (1 – 10 in finaal)
(glyskaalpunte vir plekke) 1 ste
2 de
3 de
Namibiese uitnodiging span (B span) Namibiese kleure (A span) 10 punte
15 punte
14 punte
13 punte
15 punte
20 punte

11.8.4 Kandidate word genomineer in ‘n volledige personeelvergadering
Rugby
11.8.5 Netbal
11.8.6 Hokkie
11.8.7 Tennis
11.8.8 Krieket
11.8.9 Landloop
Beste buiteskoolse algemene prestasie
Word aangewys deur kleurkomitee uit genomineerdes t.o.v. Prestasie teenoor gemiddeldes
Posisie beklee in Namibia
Advertensie vir skool

11.9 Buitengewone toekenningstrofees
11.9.1 Matrikulant van die jaar
Akademie
Leierskap

 

Akademie plus
Persentasie verwerk na 30 punte Kaptein Leerlingraad/Koshuisprefek Hoofseun/Hoofdogter
Noorde verteenwoordig

 

5 punte
10 punte
20 punte
10 punte

Kultuur

Sport Namibia verteenwoordig
Noorde verteenwoordig Namibia verteenwoordig Noorde verteenwoordig Namibia verteenwoordig 20 punte
10 punte
20 punte
10 punte
20 punte
11.9.2 Nuusmaker van die jaar
(kan nie twee jaar na mekaar aan dieselfde persoon gaan nie) Vir dekking in ‘n plaaslike koerant

 

5 punte
Vir dekking in ‘n provinsiale koerant
Vir dekking in ‘n nasionale koerant 10 punte
15 punte
Vir dekking op TV
Vir dekking in tydskrifte 20 punte
30 punte

11.9.3 Dux leerling
Vir die hoogste gemiddelde persentasie (op akademiese vlak) aan ‘n huidige Gr. 7 en Gr.
12 leerling word ‘n Dux-medalje toegeken. Sub-minimum van 80% vir ‘n Graad 7 leerling Sub-minimum van 75% vir ‘n Graad 12 leerling
Wanneer Dux vir Gr. 12 bepaal word en twee kandidate baie na aan mekaar is, word die volgende in ag geneem:
Verpligte vakke - Afrikaans
- Engels
- LO

Kategorie A vakke - Wiskunde
- Skeinat
- Biologie
- Aardrykskunde
- Besigheidstudies
- Landbouwetenskap

Kategorie B vakke - Wiskunde Geletterdheid
- Gasvryheid
- Landboubestuurspraktyk
- Rekenaars

Kategorie A vakke tel dan uit 200 en Kategorie B vakke tel 150 punte om op te maak vir moeilikheidsgraad van vakke.

11.9.4 Dienslewering
Goue sertifikaat en ‘n trofee word toegeken aan ‘n leerling wat diens gelewer het van buitengewone gehalte end it word deur die personeel toegeken.

11.9.5 Shaun Verdienstelikheidstrofee
Word aan ‘n Gr. 7 leerling (indien daar nie een is nie, vir die volgende graad) toegeken. Dit word toegeken aan die leerling wat in sy/haar omstandighede besonders goed presteer.

12. LEIERSKAP
Erekleure en half-erekleure kan vir uitmuntende leierskap toegeken word aan die einde van die diensjaar.

13. Meriete-toekenning
Die volgende knope word aan leerlinge toegeken met ‘n bepaalde hoeveelheid positiewe merietepunte:
50 – 99 = Maroen knopie
100 – 149 = Wit knopie
150 + = Goue knopie

14.. Leerlinge wat van ander skole na Tsumeb Gimnasium kom en reed by die vorige skool aan bepaalde erekleure-vereistes voldoen het en ook aan Gimnasium se vereistes voldoen, sal kwalifiseer vir die gepaste toekenning.

TSUMEB GIMNASIUM
REGLEMENT VIR DIE LAERSKOOLPRYSUITDELING

Hierdie reglement vervang alle vorige voorskrifte vir die toekenning van trofeë, erekleure en sertifikate aan laerskoolleerlinge van Tsumeb Gimnasium.

1. BEGINSELS

1.1 Tsumeb Gimnasium ken slegs erekleure, half erekleure en sertifikate toe aan erkende skoolaktiwiteite. Sodanige aktwiteite word geadministreer en georganiseer deur onderwysers by wyse van die afrigting en deelname van ons leerlinge aan kompetisies/ligas. Om te kwalifiseer vir die toekenning moet die leerling as verteenwoordiger van die skool aan die aktiwiteit deelneem.
Wat buiteskoolse aktiwiteite betref, sien punt 9.
Geen bykomende toekennings of trofeë word toegelaat nie, behalwe as die personeel en die direksie so ‘n toekenning of trofee goedkeur.

Erekleure en halferekleure is nie oordraagbaar van die Laerskool na die
Hoërskool vir die doeleindes van verdere toekennings nie.

Die skool behou hom die reg voor om kleure van ‘n leerling te ontneem indien hy hom skuldig maak aan:

1.1.1 Skorsing
1.1.2 Onbetaamlike gedrag (gedrag wat die skool se naam skade berokken)
1.1.3 Oneerlikheid
1.1.4 Diefstal
1.1.5 Drankgebruik/rook met sy skooluniform aan, ens.
1.2 Die aktiwiteite waaraan erkenning gegee word, is die volgende:

1.2.1 Akademie
1.2.2 Kultuur (koor, revue, debat, spraakgildes, redenaars, toneel, Eistedfodd, Voortrekkers)
1.2.3 Sport (Rugby, netbal, hokkie, atletiek, tennis, krieket)
1.2.4 Dienslewering
1.2.5 Leierskap (Prefekte, Koshuisprefekte, Mediaprefekte)
1.2.6 Meriete

1.3 Erkenning vir buitengewone prestasie in sportsoorte

Sodanige leerlinge na vore te roep tydens opening en die prestasie te meld, leerlinge se foto’s te plaas op prestasiemuur, ‘n trofee tydens die Akademiese prysuitdeling toe te ken aan die seun of dogter wat die beste presteer het in sodanige sportaktiwiteit en wat die skool se naam die beste uitgedra het in bv. deelname, blootstelling aan die media, ens

2. TERMINOLOGIE

2.1 ‘n Kleurkomitee

‘n Kleurkomitee wat die toekenning van kleure goedkeur, beheer en dokumenteer. Die komitee bestaan uit die prysuitdelingsorganiseerder en onderwysers van die skool. Die hoof bekragtig alle toekennings.

2.2 Tsumeb Gimnasium Erekleure

Die hoogste toekenning van die skool. Dit word jaarliks toegeken aan die leerling wat uitsonderlik presteer in die volgende kategorieë. Hierdie beoordeling sal deur die kleurkomitee hanteer word.

2.2.1 Akademie (soos uiteengesit onder punt 6)
2.2.2 Sport (soos uiteengesit onder punt 7)
2.2.3 Kultuur (soos uiteengesit onder punt 8)
2.2.4 Geen meriete (soos uiteengesit onder punt 11)
2.2.5 Leierskap (soos uiteengesit onder punt 12)
Leerlinge kwalifiseer vir erekleure indien die leerlinge drie keer aan halferekleure vereistes voldoen het per kategorie bv. 3x akademiese halferekleure = erekleure.
Vir vol erekleure kry laerskoolleerlinge ‘n goue sertifikaat asook ‘n plastiekbalkie waarvan die agtergrond goud is en die skrif daarop maroen is.
Vir halferekleure kry laerskoolleerlinge‘n silwer sertifikaat asook ‘n plastiekbalkie waarvan die agtergrond maroen is en die skrif daarop goud is.

Leerlinge wat van ander skole na Tsumeb Gimnasium kom en reeds by die vorige skool aan bepaalde erekleure-vereistes voldoen het en ook aan Gimnasium se vereistes voldoen, sal kwalifiseer vir die gepaste toekenning.

2.3 Sertifikate

Goue sertifikate - Gaan saam met vol erekleure asook vir die hoogste prestasie in die kategorieë vir skolesport, akademie, kultuur.
Dit word ook toegeken as organiseerders ‘n leerling of leerlinge aanwys as die wenners van ‘n komptetisie.
Word ook saam met alle trofeë uitgedeel.

Silwer sertifikate - Gaan saam met halferekleure.
Word aan leerlinge oorhandig wat deur organiseerders aangewys is as die naaswenners in ‘n kompetisie.

Brons sertifikate - Word aan leerlinge oorhandig wanneer hulle ‘n derde plek verower het op kompetisiebasis, soos bv. tydens ligas.
2.4 Prestasiemuur

Die name van oudleerlinge en huidige leerlinge wat nasionale / inter- nasionale prestasie op enige gebied behaal, verskyn hierop.

3. FUNKSIES

3.1 Akademiese prysuitdeling

Hierdie funksie vind in die derde termyn plaas.
Die prysuitdelingsfunksie waar die toptoekennings aan leerlinge gemaak word.
Laerskoolprefekte, koshuisprefekte en mediaprefekte word ook tydens hierdie funksie bekend gemaak.
Alle ander toekennings word tydens hierdie funksie gemaak sowel as die volgende:

3.1.1 Ekstra kategorieë en motivering
Die doel van hierdie prysuitdeling is uitsluitlik om aan die leerlinge wat op ander terreine as akademie, sport, kultuur en buiteskools hul deel gedoen het, erkenning te gee in die vorm van maroen sertifikate. Tydens hierdie prysuitdeling word maroen sertifikate ook oorhandig aan leerlinge vir elke vak waarin die leerling aan die gestelde vereistes voldoen soos uiteengesit in 6.3 om hierdie leerlinge ook aan te moedig om die volgende jaar in al hul vakke aan die vereistes te voldoen en sodoende
te kan vorder tot die ontvangs van ‘n brons of selfs silwer sertifikaat. Die volgende kan op die sertifikaat verskyn indien van toepassing:
3.1.1.1 Hardwerkendheid
Leerlinge word genomineer en deur die kleurkomitee aangewys vir die ontvangs van ‘n maroen sertifikaat vir hardwerkendheid.
3.1.1.2 Beste vordering
Leerlinge wat in hul gemiddelde persentasie meer as 10% vanaf die begin van die jaar tot en met die prysuitdeling gestyg het. Die leerlinge moet heel jaar in Gimnasium wees om vir hierdie sertifikaat te kwalifiseer.

3.1.1.3 Betrokkenheid
Leerlinge word genomineer en deur die kleurkomitee aangewys vir die ontvangs van ‘n maroen sertifikaat vir betrokkenheid by sport en kultuur.

3.1.1.4 Netheid
Leerlinge word genomineer en deur die kleurkomitee aagewys vir die ontvangs van ‘n maroen sertifikaat vir netheid.

3.1.1.5 Hulpvaardigheid
Leerlinge word genomineer en deur die kleurkomitee aangewys vir die ontvangs van ‘n maroen sertifikaat vir hulpvaardigheid.

3.1.1.6 Vriendelikheid
Leerlinge word genomineer en deur die kleurkomitee aagewys vir die ontvangs van ‘n maroen sertifikaat vir vriendelikheid.

4. REëLINGS

4.1 Waar moontlik ontvang leerlinge hulle kleure na afhandeling van die kompetisie/wedstryd/liga/eksamen.
Alle toekennings word tydens die opening deur die hoof en betrokke onderwyser gemaak.

4.2 Prosedures

Tydens die jaarlikse prysuitdelingsfunksie word al die ontvangers van erekleure en halferekleure vir daardie jaar aan die gehoor voorgestel.

4.3 Die dra van erekleure

‘n Leerling sal sy kleure eenmalig per kategorie ontvang.
Indien hy/sy bv. meer as een keer erekleure vir akademie verwerf het, dra hy/sy slegs een balkie vir akademie. ‘n Leerling sal egter elke keer erkenning in die vorm van ‘n goue sertifikaat ontvang.
Erekleure vervang alle vorige toekennings.

5. ADMINISTRASIE

5.1 Die organiseerder van die aktiwiteit handig ‘n lys van alle kwalifiseerders vir die aktiwiteit by die voorsitter van die kleurkomitee, hoof van die prysuitdeling in. Na die sitting van die komitee word die toekenning deur die hoof bekragtig Die skoolhoof bekragtig die toekenning.

5.2 Tydens die eerste saalopening daarna word sodanige toekennings deur die hoof en betrokke personeel gemaak. Behoorlike dokumentasie en rekordhouding moet plaasvind.

5.3 Trofee wat deur spanne verower word, word deur die kaptein aan die hoof oorhandig met die opdrag dat die skool die trofee verdedig.

6. AKADEMIESE TOEKENNINGS

6.1 Ekstra kategorieë
Leerlinge ontvang ‘n maroen sertifikaat.
Die doel van hierdie kategorie is om aan Gr. 1 tot 3 leerlinge ‘n toekenning te maak vir spesiale vermelding van die volgende:

6.1.1 Hardwerkendheid
6.1.2 Beste vordering
6.1.3 Betrokkenheid
6.1.4 Netheid
6.1.5 Hulpvaardigheid
6.1.6 Vriendelikheid

6.2 Akademiese meriete

In Graad 1 + 2 Punte van die finale evaluering
In Graad 3 – 7 Tel die totale punt vir die betrokke jaar

6.3 Vakprestasies
Leerlinge ontvang maroen sertifikate vir al die vakke waarin ‘n leerling die volgende bereik het:

Graad 1 – 6 80% en hoër
Graad 7 75% en hoër

6.4 Beste akademiese prestasie in Graad 1 tot 7
Die leerling wat die hoogste akademiese prestasie (gemiddeld) behaal het, bereken volgens die reglement.

6.5 Beste vakprestasie
In Graad 1 tot 7 ontvang die leerling wat in elke vak die hoogste gemiddelde persentasie behaal het, ‘n goue sertifikaat wat gekoppel is aan akademiese erkenning en nie erekleure nie.
Subminimum gelykstaande aan brons sertifikate.

6.6 Graadpresteerder
Die toppresteerder in Graad 1 tot 6 (hoogste gemiddelde persentasie), ontvang ‘n wisseltrofee en ‘n goue, silwer of brons sertifikaat volgens die persentasie soos vervat in 6.7, 6.8 en 6.9 wat gekoppel is aan akademiese erkenning en nie erekleure nie. (Geen benadering van punte nie.)

6.7 Brons sertifikate
Leerlinge ontvang brons sertifikate indien hul gemiddelde persentasie in die volgende bepalings val:

Graad 1 tot 3 80% en hoër
Graad 4 – 7 80% tot 84,9%

6.8 Halferekleure en silwer sertifikate
Leerlinge ontvang silwer sertifikate en ‘n balkie indien hul gemiddelde persentasie in die volgende bepalings val:

Graad 4 tot 7 85% tot 89,9%

6.9 Erekleure en goue sertifikate
Leerlinge wat ‘n 3de keer aan halferekleure voldoen.
Leerlinge ontvang goue sertifikate en ‘n balkie indien hul gemiddelde persentasie in die volgende bepalings val:

Graad 4 tot 7 90% en hoër

7. SPORTTOEKENNINGS

7.1 Erekleure vir sport
Leerling ontvang ‘n goue sertifkaat asook ‘n goue balkie.

Namibië – Atletiek
Nasionale span verteenwoordig in wedstryd. Drie jaar halferekleure verwerf het. 

7.2 Halferekleure vir sport
Leerling ontvang ‘n silwer sertifikaat. 

Nationals – Atletiek
Noorde A-span
1ste, 2de of 3de op nasionale vlak in die hoogste liga.

7.3 Brons sertifikate

Ligawenners A – Z liga
1ste, 2de of 3de op Noorde kampioenskappe / Prestige byeenkoms.

8. KULTUUR
Kultuurreglement aangeheg.

9. BUITESKOOLSE AKTIWITEITE
Buiteskoolse aktiwiteite sluit in perdry, gimnastiek, skyfskiet, motorfiets, swem, jukskei ens.

9.1 Leerlinge se eie sertifikate, medaljes en trofeë word tydens saalopeninge aan leerlinge oorhandig. Geen melding tydens prysuitdelings.

*Musiek - Unisa eksamen
*Buitesport - Perdry, gimnastiek, swem, jukskei ens.
*Kultuur - Voortrekkers

9.2 Erekleure toekennings vir buiteskoolse aktiwiteite

*Musiek - Unisa eksamen met lof geslaag
*Buitesport - Nasionale kleure verwerf sowel as deelname in nasionale span
*Kultuur - Voorslagtoetsing

NB: Slegs bogenoemde toekennings word gemaak.
Geen halferekleure en dies meer.

10. TROFEë

10.1 Kultuurtrofee
Leerlinge ontvang toekennings volgens die kultuurreglement.

10.2 Sporttrofeë

10.2.1 Atletiek

Beste junior meisie (Victrix Ludorum) Beste junior seun (Victor Ludorum) Beste senior meisie (Victrix Ludorum) Beste senior seun (Victor Ludorum)

10.2.2 Sportseun/sportmeisie van die jaar (soos erken op skoolvlakdeelname) Slegs amptelike skoolsporte word in berekening gebring.
Dit geld net tot ouderdom o/13.

Hierdie toekenning word soos volg bereken:

Deelname: Tweede span of B span 1 punt Deelname: Eerste span of A span 3 punte Deelname: Eerste span (1 punt vir elke jaar – maksimum 5) 5 punte Zone/Liga wenners (span of individueel) 5 punte
Noordespan gehaal 10 punte
Namibiese uitnodiging/ ontwikkelingspan (B-span) 15 punte
Namibiese kleure 25 punte
Namibiese Junior Nasionale kleure 20 punte
Namibiese skole (1ste tot 10de finaal – glyskaal punte) 1ste 15punte
2de 14punte
Indien leerling aangewys word deur organiseerders as
speler van die wedstryd, ens. op nasionale vlak 5 punte
Kaptein 10punte

Bogenoemde kriteria word op elke sportsoort toegepas waaraan kandidate deelgeneem het. Die hoogste toekenning per sportsoort word toegeken.

10.2.3 Buiteskoolse sportprestasie

 

Hierdie toekenning word soos volg bereken:

 

Noorde kleure 10punte
Namibiese ranglys (1 – 10 in finaal) 10punte
(glyskaal vir plekke) 1ste 15punte
2de 14punte
3de 13punte
Namibiese uitnodigingspan (B span) 15punte
Namibiese kleure (A span) 20punte

10.2.4 Rugby

10.2.5 Netbal

10.2.6 Hokkie

10.2.7 Tennis

10.2.8 Krieket

10.3 Buitengewone toekenningstrofeë

10.3.1 Dux leerling

Vir die hoogste gemiddelde persentasie (op akademiese vlak) aan ‘n huidige Graad 7 leerling word ‘n Dux-medalje/trofee toegeken.
Sub-minimum van 80% vir ‘n Graad 7 leerling.

10.4 Shaun Verdienstelikheidstrofee

Word aan ‘n Graad 7 leerling (indien daar nie een is nie, vir die volgende graad) toegeken.
Dit word toegeken aan die leerling wat in sy/haar omstandighede besonders goed presteer.

11. GEEN MERIETE

Half erekleure en ‘n balkie word aan leerlinge toegeken wat geen negatiewe meriete teen hulle aangeteken het deur die betrokke jaar nie.

12. LEIERSKAP

Silwer sertifikate en ‘n balkie kan vir uitmuntende leierskap toegeken word aan die einde van die diensjaar.

 

REGLEMENT: REMEDIëRING

Ons neem die inisiatief om stelsels daar te plaas sodat meer aandag en tyd aan die spesifieke leerders te voorsien soos bv.

Groep 1

1) Leerders met verslae, word in aparte groepe tydens eksamentye geneem; ekstra skryftyd toegestaan en ‘n onderwyser word aan hul toegeken, wat help om die vraestelle te lees. Leerders skryf nog steeds hul eie antwoorde en die onderwyser maak seker dat alle vrae beantwoord is. Geen punte word hiervoor afgetrek nie. Ouers sal die onkostes dra van die substituut onderwys.

2) Daar is ekstra klasse van Maandag tot Donderder van 14:00 – 15:00 by Graad 4 – 7 onderwysers. Indien ‘n onderwyser ander verantwoordelikhede het, moet hul die reelings tref en die klasse mag van 13:00 – 15:00 geskied.

3) Leerders wat meer as die voorgeskrewe dae benodig, mag persoonlike reëlings gaan tref met die betrokke onderwyser vir verdere hulp.

4) Graad 1 – 3 onderwysers neem leerders van 12:00 – 13:00.

5) Buite hulp wat beskikbaar is vir leerders is ‘n kindersielkundige (Woensdae, soos deur hom en die ouers gereël) .

6) Leerders wat probleme toon word aangeteken deur die klasonderwysers en ‘n Geskiedenisregister word skriftelik gehou. Hierop word enige gesprekke/hulpverlening met die kind asook die ouers aangeteken.

7) Leerders word verwys na Departementshoof en oplossings word bedink en skriftelik aan die ouers uitgereik.

8) Leerders wat verwys word vir professionele hulp word deur die klasonderwyser asook die Departementshoof gedoen. Ouers word versoek om ‘n kopié van die verslag aan die skool te Stuur nadat hulle die spesialis gespreek het.

9) Sodra die verslag ontvang is word daar in gesprek getree met die ouers via die Departementshoof asook die betrokke klasonderwysers. Die skoolhoof word in kennis gestel van die prosedures wat gaan volg.

10) Kwartaallikse verslag word skriftelik gelewer aan die ouers/skoolhoof van die kind se vordering deur die klasonderwyser / departementshoof
11) Enige verslae sowel as die geskiedenisregister word aan die einde van die jaar in die
EdLableêrs geplaas vir kennisname vir die volgende onderwyser.

WERK VAN LEERLINGE MET DISLEKSIE EN ERNSTIGE LEERBLOKKASIES VOLGENS VERSLAE:

INHOUDSVAKKE/WISKUNDE
Lees eksamenvraestelle vir hulle. Hulle antwoord verbaal en ‘n onderwyser teken die antwoorde aan soos hy/sy praat.
Geen hulp mag verleen word nie, geen leiding gegee ook nie. Jy skryf net neer wat die kind verwoord. Die werk word dan gemerk volgens die inligting wat die leerling verbaal weergegee het.

Onkostes word deur ouers betaal.

Diktasie: Leerlinge skryf nog steeds die dikteestuk in hul boeke, maar ons teken net daarby en hulle lewer dan ‘n mondelinge weergawe van wat gesê is.

 

REGLEMENT: SPORT

LAERSKOOL

• Werksverdeling t.o.v. volgende jaar se sportbetrokkenheid word aan die einde van elke jaar gedoen deur die HUB, Skoolhoof en sportorganiseerder in samewerking met die personeel.

• Sportprogramme vir die daaropvolgende jaar (deelname aan byeenkomste, aanbiedings datums ens.) word ook aan die einde van die jaar vir die daaropvolgende jaar gedoen en deurgegee aan die personeel en by voltooiing ook aan die ouers.

• L/S sportkodes wat beoefen word : Atletiek (Termyn 1 & 3); Rugby (Termyn 1 & 2); Tennis
(Termyn 2 & 3); Krieket (Termyn 3); Netbal (Termyn 1 & 2).

• Alle L/S sport word in die oggend (Dinsdae & Donderdae) tydens skoolure beoefen MAAR enige afrigter kan reël met sy ouers en spelers om indien moontlik in die middae ook te oefen vanaf 16h00 na studie by die koshuis.

• In die geval van tekort aan onderwysers as afrigters kan buite persone deur die sport- organiseerder genader word om as afrigters op te tree MAAR slegs indien die skool ‘n onderwyser/es as voog van die span/ne aanstel onder wie se toesig die buite afrigter afrig. Alle reëlings t.o.v. deelname , oefentye, klere ens. word deur die voog hanteer vir die afrigter. Aflospersoneel neem ook die sportverpligtinge van die betrokke personeellid aan.

• In die geval van te min Tsumeb Gimnasium spelers om ‘n betrokke span/ne vol te maak mag die afrigter ‘n gemotiveerde versoek rig tot ‘n komitee bestaande uit die HUB, Skoolhoof en sportorganiseerder om ‘n buite speler te nooi om vir die betrokke seisoen vir die span uit te draf. Geen versoek sal egter toegestaan word indien die speler slegs genooi word om die span te versterk ten koste van ingeskrewe, aktief deelnemende Tsumeb Gimnasium spelers nie.

• Alle sportkodes sal in lyn met die nasionale beleid en “by-laws” van die betrokke sportkodes beoefen word.

• Alle sportkodes sallin lyn met die nasionale beleid en “by-laws” van die betrokke sportkode beoefen word.

• Spelers wat herhaaldelik nie aktief deelneem aan oefeninge nie en/of herhaaldelik nie beskikbaar is vir wedstryde nie en/of nie wegwedstryde wil speel nie en/of ongewenste gedrag openbaar teenoor afrigters, mede-spelers en opponente, sal hul plek in die span
kwyt wees EN nie meer beskou word as aktief , deelnemende spelers van Tsumeb Gimnasium nie. Slegs amptelike doktersbriewe / verslae wat spesifieke siekte/besering aandui sal aanvaar word.

• Leerders wat hulself verbind tot ‘n sport en versuim om op te daag vir ‘n wedstryd sonder
‘n geldige verskoning bv. dood, ernstige siekte met nodige dokumentasie vanaf dokter sal volgens die dissiplinêre sisteem onder punt AWOL hanteer word.

• Afrigters/Voogde is verantwoordelik om die nodige inligting rakende RV (reis & verblyf) reëlings soos versoek deur die sportorganiseerder aan die sportkantoor te voorsien ten minste 1 week voor die byeenkoms/sportdag en die nodige fondse 24 uur voor die byeenkoms/sportdag af te haal by die sportkantoor en teken vir ontvangs. Alle afrigters neem self verantwoordelikhed vir die betrokke ECL leerders iin hul spanne.

• Sportorganiseerders is verantwoordelik vir:

- Verblyfreëlings
- Vervoerreëlings
- Beamptes se fondse
- Reëlings t.o.v. sportdae
- Reëlings t.o.v. byeenkomste ens.

Nadat alle inligting verkry is

Arigters is verantwoordelik vir:

- Inligting aan span deurgee
- Inbetalings van spelers kontroleer met finansiële kantoor 24 uur voor vertrek
- Indien nie, moet afrigters opvolg met ouers
- Opstel van spanlys en invul van inligtingstuk by sportkantoor
- (Indien ECL kinders in span is) - Dui aan op spanlys en inligtingstuk
- Neem beheer van ECL daggelde
- Tref verblyfreëlings
- Tref vervoerreëlings met vertrek en terugkeer en sorg dat kontakbesonderhede byderhand is
- Tref kosreëlings
- Tref reëlings t.o.v. benodigdhede van leerder

• SLEGS amptelike Tsumeb Gimnasium sportdrag en voorkoms soos vervat in die klere en voorkoms reglement mag deur ENIGE spelers wat vir Tsumeb Gimnasium deelneem gedra word. GEEN ander kleredrag of voorkoms afwyking sal toegelaat word nie en enige
leerder wat nie die regte kleredrag of voorkoms het nie sal summier gevra word om die
aktiwiteit te staak alvorens hy/sy nie die regte drag/voorkoms het nie.

• GEEN spelers sal toegelaat word om in laer ouderdomme te speel as die toelaatbare jaar nie.

• Afrigters / voogde in oorleg met factotum en terreinwerkers is verantwoordelik om tydens tuiswedstryde te sorg dat die velde/bane/toilette/noodhulp/klubhuis/borg baniere/gazebo’s ens. alles in orde is sodat Tsumeb Gimnasium te alle tye ‘n toonbeeld van uitnemendheid na buite kan uitstraal. Daar moet ook toegesien word dat besoekers
se koeldrankies,broodjies ens. vir onthaal tydens en/of na wedstryde gereël is met koshuis.

• Privaatskole naweek

Netbal
Die A-span bestaan uit 7 spelers plus 3 reserwes.
Sou die ouers van die B-span besluit om nie te gaan na die PSN toe nie, sal die hele B-span ook nie gaan nie. Spelers van die A-Span gaan nie gebruik word om vir die B-span te speel nie.
Spelers van Tsb. Gim. mag nie vir buite-skole speel nie.

Rugby
O/13 - indien daar genoeg spelers is mag daar nie uit ‘n jonger ouderdom spelers gebruik word om op te speel nie.

ALLE spelers wat op PSN gaan MOET speelkans kry, sover moontlik, gelyke speelkans.

 

HOëRSKOOL

• Werksverdeling tov volgende jaar se sportbetrokkenheid word aan die einde van elke jaar gedoen deur die HUB, Skoolhoof en sportorganiseerder in samewerking met die personeel.

• Sportprogramme vir die daaropvolgende jaar (deelname aan byeenkomste, aanbiedings datums ens) word ook aan die einde van die jaar vir die daaropvolgende jaar gedoen en deurgegee aan die personeel en by voltooiing ook aan die ouers.

• H/S sportkodes wat beoefen word : Atletiek (Termyn 1 & 3); Rugby (Termyn 1 & 2); Tennis (Termyn 2); Krieket (Termyn 3); Netbal (Termyn 1 & 2); Hokkie ( Termyn 1 & 2)

• Alle H/S sport word in die middae (Maandag, Dinsdae & Donderdae) beoefen.

• In die geval van tekort aan onderwysers as afrigters kan buite persone genader word om as afrigters op te tree MAAR slegs indien die skool ‘n onderwyser/es as voog van die span/ne aanstel onder wie se toesig die buite afrigter afrig. Alle reelings tov deelname , oefentye, klere ens word deur die voog hanteer vir die afrigter. Dieselfde geld vir skeidsregters.

• In die geval van te min Tsumeb Gimnasium spelers om ‘n betrokke span/ne vol te maak mag die afrigter ‘n gemotiveerde versoek rig tot ‘n komitee bestaande uit die HUB, Skoolhoof en sportorganiseerder om ‘n buite speler te nooi om vir die betrokke seisoen vir die span uit te draf. Geen versoek sal egter toegestaan word indien die speler slegs genooi word om die span te versterk ten koste van ingeskrewe, aktief deelnemende Tsumeb Gimnasium spelers nie.

• Alle sportkodes sal in lyn met die nasionale beleid en “by-laws” van die betrokke sportkodes beoefen word.
• Spelers wat herhaaldelik nie aktief deelneem aan oefeninge nie en/of herhaaldelik nie beskikbaar is vir wedstryde nie en/of nie wegwedstryde wil speel nie en/of ongewenste gedrag openbaar teenoor afrigters, mede-spelers en opponent ,sal hul plek in die span kwyt wees EN nie meer beskou word as aktief , deelnemende spelers van Tsumeb Gimnasium nie.

• Leerders wat hulself verbind tot ‘n sport en versuim om op te daag vir ‘n wedstryd sonder
‘n geldige verskoning bv. dood, ernstige siekte met nodige dokumentasie vanaf dokter sal volgens die dissiplinêre sisteem onder punt AWOL hanteer word.

• Afrigters/Voogde is verantwoordelik om die nodige inligting rakende RV (reis & verblyf) reelings soos versoek deur die sportorganiseerder aan die sportkantoor te voorsien ten minste 1 week voor die byeenkoms/sportdag en die nodige fondse 24 uur voor die byeenkoms/sportdag af te haal by die sportkantoor en teken vir ontvangs.

 

• Sportorganiseerders is verantwoordelik vir:

- Verblyfreëlings
- Vervoerreëlings
- Beamptes se fondse
- Reëlings t.o.v. sportdae
- Reëlings t.o.v. byeenkomste ens.
- Aansoek om fondse moet op voorgeskrewe vorm 1 week voor vertrek aan finansies deurgegee word.
Nadat alle inligting verkry is

Arigters is verantwoordelik vir:

- Inligting aan span deurgee
- Inbetalings van spelers kontroleer met finansiële kantoor 24 uur voor vertrek
- Indien nie, moet afrigters opvolg met ouers

• SLEGS amptelike Tsumeb Gimnasium sportdrag en voorkoms soos vervat in die klere en voorkoms reglement mag deur ENIGE spelers wat vir Tsumeb Gimnasium deelneem gedra word. GEEN ander kleredrag of voorkoms afwyking sal toegelaat word nie en enige
leerder wat nie die regte kleredrag of voorkoms het nie sal summier gevra word om die
aktiwiteit te staak alvorens hy/sy nie die regte drag/voorkoms het nie.

• GEEN spelers sal toegelaat word om in laer ouderdomme te speel as die nasionaal erkende toelaatbare terugspeel jaar nie.

• Geen rugbyspeler en netbalspeelster sal toegelaat word om as 0/15 speler ingesluit te word in die 0/19 span nie. 0/16 rugby spelers wat nie verkies is tot die 1ste span nie en wel nog wetlik mag terugspeel vir die 0/15 span se prioriteit sal wees om vir die 0/15 span te speel.

• Afrigters in oorleg mt die factotum en terreinwerkers is verantwoordelik om tydens tuiswedstryde te sorg dat die velde/bane/toilette/noodhulp/klubhuis/borg baniere/gazebo’s ens alles in orde is sodat Tsumeb Gimnasium te alle tye ‘n toonbeeld
van uitnemendheid na buite kan uitstraal. Sorg moet gedra word dat besoekers se koeldrankies,broodjies ens vir onthaal tydens en/of na wedstryde gereel is.

• Enige toere / sportweke / klinieke / kursusse ens waaraan spanne wil deelneem moet sover moontlik reeds die vorige jaar vir goedkeuring aan die HUB en Skoolhoof voorgele word en so spoedig moontlik op die kalender geplaas word na goedkeuring. ALLE reelings (administratief, finansieel ens) sal hanteer word deur die spesifieke afrigter en ALLE finansies wat in/uitbetaal word vir die spesifieke geleentheid sal deur ‘n spesiale opgestelde projekrekening vir hierdie spesifieke geleentheid in/uit betaal word. Fondse wat oor mag wees na afloop van die geleentheid en nie benut word deur die spesifieke groep nie sal in ‘n algemene Direkteurs rekening oorgeplaas word aan die einde van die finansiele jaar tensy anders gereel met die HUB.

• Sover moontlik moet gepoog word om deelname aan aktiwiteite wat akademiese kontaktyd in gedrang bring te beperk.

 

GEDRAGSKODE:

GEDRAGSKODE VIR OUERS

1. Onthou dat kinders aan sport behoort deel te neem vir hulle genot.
2. Kinders moet aangemoedig word om deel te neem.
3. Fokus op jou en ander kinders se toewyding en kwaliteit van deelname eerder as op wen of verloor.
4. Moedig jou kind en sy of haar spanmaats aan om die reëls van die spel, die opponente en die beamptes te respekteer.
5. Moet nooit op jou of enige ander kind skree, of ‘n kind verneder omdat ‘n fout gemaak of die wedstryd verloor is nie.
6. Onthou dat ‘n goeie voorbeeld ‘n kind se beste leermeester is. Erken goeie spel deur alle spelers.
7. Respekteer beamptes se beslissings en dring daarop aan dat kinders dieselfde doen. Ouers moet dus nooit met die spel of die beamptes inmeng nie.
8. Betoon waardering vir afrigters, beamptes en administrateurs. Sonder hulle
toewyding kan kinders nie deelneem aan sport nie.

 

GEDRAGSKODE VIR AFRIGTERS

1. Onthou dat kinders deelneem vir die pret en genot van die spel. Om te wen is slegs deel van die pret, nie die enigste doelwit nie.
2. Moet nooit op ‘n kind skree of die kind verneder omdat hy of sy ‘n fout begaan of verloor het nie.
3. Wees redelik in die vereistes wat jy aan tydsbesteding, energie en entoesiasme van jong spelers verwag en aan hulle stel.
4. Leer die spelers om die reëls te eerbiedig en te volg, nie om subtiele inkonse-kwensies in die reëls of die toepassing daarvan uit te buit nie.
5. Groepeer spelers sodat elkeen ‘n kans op deelname het.
6. Moenie talentvolle spelers oor-speel nie. Die gemiddelde deelnemers het dieselfde behoeftes en verdien gelyke deelname.
7. Ontwikkel in jou span ‘n respek vir die vermoëns van teenstanders en vir die oordeel van beamptes en die afrigters van opponerende spanne.
8. Skep geleenthede waarin toepaslike sportgedrag sowel as basiese vaardighede aangeleer kan word.

 

GEDRAGSKODE VIR SKEIDSREGTERS

1. Komplimenteer en moedig alle deelnemers aan.
2. Wees konsekwent, objektief en beleefd wanneer beslissings gemaak word.
3. Veroordeel onsportiewe gedrag en bevorder respek vir opponente.
4. Beklemtoon die gees van die spel eerder as foute.
5. Betoon self goeie sportmangees. Die voorbeeld van jou eie optrede spreek harder as enige woorde.
6. Bly op hoogte van sake met die jongste ontwikkelings en benaderings wat die reëls en rol van die skeidsregter in jou betrokke sport betref, sowel as in die jongste kennis van die groei en ontwikkeling van kinders. Verbreed jou kennis en ervaring soveel as moontlik.
7. Onthou, die skeidsregter stel self ‘n voorbeeld. Jou optrede en kommentaar moet positief en ondersteunend wees.
8. Wees te alle tye betroubaar en betyds.
9. GEEN ouers word soggens, gedurende skooltyd, toegelaat by die sportterrein nie.
10. Leerders wat siek/sleg voel met sportperiode, MOET skool toe kom, gaan saam sportgronde toe en sal nie deelneem nie. Leerders MAG nie tuis bly gedurende sportperiode NIE. Ouers moet ‘n geskrewe brief stuur indien die kind siek/sleg voel, GEEN sms of whatsapp nie.

GEDRAGSKODE VIR SPELERS

1. Speel volgens die reëls.
2. Moet nooit met ‘n beampte stry nie. Indien jy nie saamstem met ‘n beslissing nie, vra die kaptein, afrigter of spanbestuurder om op ‘n gepaste tyd gedurende of na die spel, met die beampte te gesels.
3. Beheer jou humeur. Belediging van beamptes of ander spelers of die doelbewuste uittarting van ‘n opponent is onaanvaarbaar en word nie toegelaat nie.
4. Werk hard vir jou span en nie net vir jouself nie. As jou span se vertoning bevoordeel word, word jou vertoning ook bevoordeel.
5. Betoon ‘n positiewe sportmangees. Erken alle goeie spel, beide van jou span en die van die opponente.
6. Tree op teen alle spelers soos jy self verwag om teenoor opgetree te word. Moenie op maniere wat teen die gees van die spel of die reëls is, inmeng met ander spelers, hulle intimideer of op onbillike maniere ‘n voorsprong probeer verkry nie.
7. Werk saam met jou afrigter, spanmaats en opponente. Sonder hulle sal daar geen
sportkompetisie wees nie.
8. Speel vir die genot van deelname aan die spel, nie om ouers of afrigters te behaag of beïndruk nie.
9. Meegaande onderneming moet deur alle ouers en leerlinge van Tsumeb Gimnasium geteken word wat aan enige sportkode binne-in skoolverband deelneem.

 

DISSIPLINêRE OPTREDES VIR OORTREDINGS

• Oefeninge nie bygewoon sonder verskoning – straf bepaal deur afrigter en
kaptein/e.
• Skool toets uitslae onder 40% - Detensie in namiddae ekstraklas vanaf 14h00 tot
16h00 (H/S) en 14h00 tot 15h00 (L/S) - geen gimnasium sessies & oefeninge &
wedstryde tot hertoets bo 40% geslaag is nie.
• Skolastiese/koshuis oortredings wat skriftelike waarskuwing tot gevolg het – Geen gimnasium- & spanoefeninge of wedstryde nie + tuindiens vir die aantal
dae/weke soos bepaal in oorleg met die HUB, Skoolhoof, Superintendent gedurende oefentye/week wedstryde.
• Nie opdaag vir deelname – straf bepaal deur afrigter en kaptein/e en val onder
AWOL by dissiplinêre sisteem.
• Negatiewe kommunikasie met mede-spelers of skeidsregters of afrigters -
skorsing ten minste 1 liga wedstryd of verlengde skorsing na gelang van afrigter se bepaling en t.o.v. herhalende voorvalle in oorleg met HUB en skoolhoof.
- Speel vanaf reserwebank na terugkoms in span.
• Geel kaart / derglike oortreding - straf bepaal deur afrigter en kaptein.
Herhaling van geel kaart oortreding – straf bepaal deur afrigter en kaptein kan selfs lei tot skorsing van 1 liga wedstryd.
• Onaanvaarbare optrede (rook, drink, baklei) in skool- of sportdrag, al is dit nie op die veld nie - Dissiplinêre verhoor gegrond op die skool se dissiplinêre sisteem.
• Rooi kaart / derglike oortreding– skorsing 1 liga wedstryd en verdere strafbepaling deur afrigter en kaptein in oorleg met HUB/Skoolhoof.

 

REGLEMENT – STUDIE BEURSE EN LENINGS

• Studiebeurse sluit die klasgelde en registrasiegelde van student in. Sakgeld, boekegeld, losiesgeld, etegeld, ens. word dus uitdruklik uitgesluit en sal deur die student self betaal word.

• Die klasgelde en boekgelde sal deur die skool direk aan die tersiêre instansie oorbetaal word nadat ‘n rekening gelewer is.

• Klasgelde is betaalbaar deur die beursgewer solank die student suksesvol is. Indien ‘n jaar herhaal moet word, sal die student self daarvoor moet instaan. Daarna kan / sal die reëlings soos bo voortgesit word, onderhewig aan hersiening van die HUB/direksie.

• Voornemende studente moet skriftelik aansoek doen by: Tsumeb Gimnasium
Posbus 1122
TSUMEB

• Beurse sal slegs toegestaan word aan onderwysstudente. Bepalende faktore sal wees:
i) Vakke en rigting
ii) Fase bv. Junior Primêr, Senior Primêr, Sekondêr, ens.
iii) Indien ‘n vak(ke) gedurende die jaar nie geslaag word nie en in ‘n volgende jaar herhaal moet word, moet die beurshouer die direksie in kennis stel alvorens hy / sy vir ‘n volgende jaar registreer. Die beurshouer sal dan self verantwoordelik wees vir die betaling van die klasgelde vir die herhaling daarvan. Daar word dus slegs eenmalig vir ‘n vak betaal.
Die nalaat om aan bogenoemde te voldoen is onderhewig aan hersiening deur die
HUB/direksie.

• In sy/haar aansoek moet die voornemende student die volgende inligting verskaf:
i) Volle name en van ii) Identiteitsnommer
iii) Voorgenome studierigting en hoofvakke iv) Duur van die kursus
v) Instansie waar studies beoog word
vi) Bereidheid om hom-/haarself kontraktueel te verbind
• Beurshouers moet bewys kan lewer van registrasie by ‘n tersiêre instelling sowel as studierigting.

• Die toekenning en voortsetting van die beurs (klasgelde en registrasiegelde) is onderhewig aan die volgende:
i) Die student moet jaarlikse uitslagadvies voorlê aan die HUB/direksie.
ii) Vooraf goedkeuring moet van die direksie verkry word indien die student sy/ haar kursus wil verander en/of kursus instansie wil verander.

• Indien die beurshouer sy/haar studies termineer of onsuksesvol is of van kursus verander, is die gelde in paaiemente (soos ooreengekom met die HUB/direksie) terugbetaalbaar teen prima + 3% per jaar.
• Die beurshouers ondeneem om sy/haar studierigting te voltooi binne die geallokeerde
tydperk soos bepaal vir die studierigting TENSY enige verlenging van hierdie tydperk die gevolg is van die ingeskrewe instansie en buite beheer van die student.
• Indiensopleiding student werksaam by Tsumeb Gimnasium is geregtig op dag studieverlof per vak per eksamen.
• Tsumeb Gimnasium behou hom die reg voor om proefstudente te akkommodeer al dan nie.

• Die beurshouer onderneem om op eie kostes tydens vakansies, indien dit inpas, en ook praktiese Onderwys by hierdie skool te kom doen indien dit moontlik is

• Indien die beurshouer nie kan of wil “terugwerk” na afloop van die studietermyn nie, is die totale bedrag onmiddellik terugbetaalbaar teen prima + 3% per jaar vanaf die 1ste Januarie maand na studie voltooi is.

• Indien die skool nie die beurshouer kan akkommodeer nie, is die totale bedrag maandeliks terugbetaalbaar (rentevry) vir dieselfde periode as die beursverpligting en indien die skool op enige stadium die beurshouer wel kan akkommodeer, kan die uitstaande bedrag en/of aanstelling teruggewerk word.
Die HUB/direksie is nie onder verpligting om wel die beurshouer te akkommodeer nie.

• Advertensie sal van tyd tot tyd gedoen word om belangstellendes die geleentheid te gee om aansoek te doen. Hierdie advertensie sal by wyse van ‘n afkondiging by die leerlinge gemaak word en dit sal ook in die oueromsendbrief geplaas word.

 

REGLEMENT - TOELATING EN HER-TOELATING

Tsumeb Gimnasium se toelatingsvereistes is daarop gestel om leerders toelating tot die skool te bied wat die visie en missie van Tsumeb Gimnasium sal nastreef en uitbou. Die onderhouding
van die beleide , reglemente en reëls van Tsumeb Gimnasium sowel as die onderskrywing van die visie en missie is dus die 1ste en belangrikste stap wat onderneem moet word deur
voornemende aansoekers alvorens die aansoekproses verder geneem kan word.

Alle toelatings tot Tsumeb Gimnasium is ten volle oorgelaat aan die diskresie en finale besluit van die Direksie, HUB, Skoolhoofde en Departementshoofde van Tsumeb Gimnasium en geen
verdere reg tot diskussie van die besluit sal toegelaat word nie. Alle aansoekers is onderhewig aan enige toelatings-, skoolgereedheids- , sielkundige-, arbeidsterapeutiese- en enige ander toetsings soos versoek deur die betrokke skoolbestuurs-afdeling. Die besluit rondom toelating SOWEL as die besluit rondom die graad waarin toelating toegestaan mag word berus volkome by die betrokke skoolbestuurs-afdeling na gelang van hul interpretasie van die toetsingsuitslae.

Geen toelating sal gedoen word alvorens die administratiewe en finansiele verpligt inge deur ‘n voornemende aansoeker ten volle nagekom is nie. Alle aansoeke sal onderhewig wees aan kredietverwysings en waar moontlike probleme bespeur word sal toelating onderhewig wees aan vooruit betalings en deposito’s soos bepaal deur die HUB.

Prosedure is as volg:

• Leerders in die Pre-Primêr klasse volg die stelsel in die skool. Geen leerder in die Pre- Primêr (5-jaar klas) sal getoets word vir skoolgereedheid of direk oorgeplaas word na ‘n Gr.1-klas die daaropvolgende jaar nie.

• Alle leerders wat by Tsumeb Gimnasium wil aansluit as ‘n Gr.1-leerder MOET ‘n skoolgereedheidstoets ondergaan deur ‘n professionele, gekwalifiseerde persoon. Hierdie toetse word dan aangeheg by die aansoek en op leêr geplaas.

• ‘n Leerder wat nie voldoen aan emosionele volwassenheid gedurende skoolgereed- heidstoetse nie (of die toets slag nie) sal nie toegelaat word om na die volgende graad te gaan nie. Die skoolbestuur het die finale sê.

• Indien ‘n leerder (na deeglike toetsing deur ‘n professionele persoon) verwys word na ‘n ander instituut (bv. Remediërende skool),sal die skoolbestuur in oorleg met die ouers die besluit neem. Indien ‘n leerder ook nie in staat is om te voldoen aan die vereistes/standaard wat gehandhaaf moet word nie, behou die dagbestuur die reg voor om leerders te verwys na ‘n ander inrigting waar hul geakkommodeer kan word.
Hertoelating geskied jaarliks en GEEN hertoelating van enige leerder sal toegestaan word indien die VOLLE finansiele verpligting van die vorige jaar by die skool sowel as koshuis TEN VOLLE vereffen is nie. Geen 3de termyn eksamen uitslae en/of rapporte en/of vorderings verslae sal aan ouers/leerders/skole uitgegee word alvorens ALLE finansiele verpligtinge teenoor Tsumeb Gimnasium skool en koshuis nie TEN VOLLE nagekom is nie.

Hertoelating tot die daaropvolgende graad hou direk verband met ‘n leerder se akademiese prestasies en emosionele volwassenheid in die voorafgaande jaar en die bevordering tot hertoelating van ‘n hoër graad berus in totaliteit by die Skoolhoof in oorleg met die departementshoofde en leerkragte.

Alle nuwe aansoeke is onderhewig aan betaling d.m.v. ‘n debietorder.

 

REGLEMENT TOERUSTING

Bewaring en Instandhouding van toerusting

• Inventaris sal jaarliks opgestel word van al die skool se toerusting deur elke klasonderwyser (alle skool toerusting in klas) , sportorganiseerders (ALLE klubhuis, sporttoerusting en klere), Kultuurhoofde (ALLE kultuur toersuting, klere en dekor), Terreinbestuurder (ALLE tuintoerusting, gereedskap en los meubels), Admin Hoof (ALLE administratiewe toerusting), Snoepie personeellid (snoepie toerusting), Matriek afskeidkomitee (afskeidtoerusting).
Hierdie inventarisse sal by die administratiewe beampte in die kantoor op rekenaar gehou en aan die einde van die jaar opgedateer word deur elke verantwoordelike personeellid en gekontroleer deur die admin hoof.
• Dit is die verantwoordelikheid van die persoon/party wat duursame toerusting aankoop om te sorg dat die aankoopbewys vir versekeringsdoeleindes ingedien word by die finansiele beampte.
• Behoeftes van onderwysers moet skriftelik ingehandig word vir die begrotings aan die einde van die jaar.
• Indien dringende aankope gedoen moet word, is HUB se goedkeuring nodig, alvorens enige besluite uitgevoer mag word. Die aansoeker moet ten minste 1 kwotasie (minder as N$ 2000) indien vir goedkeuring en na afloop van goedkeuring sal ‘n order uitgereik word vir aankope en moet die aankoopbewys onmiddelik na die aankoop ingehandig word by die finansiele beampte.
• Aankope: moet ook vergesel wees van ten minste 1 kwotasie en indien duursame toerusting (N$ 2000 +) , waar moontlik, 2 kwotasies.
• Indien enige toerusting beskadig word, sal dit vir die rekening van die betrokke party wees. (ouers)
• Alle aankope moet binne die begrote uitgawes geskied.

Terreinbestuurder

Indien daar enige toerusting reggemaak moet word, of verander moet word, moet die HUB/Skoolhoof daarvan kennis dra en ook goedkeuring gee, mits daar nie ekstra kostes aangegaan word nie. Indien daar wel kostes aangegaan moet word, moet ten minste 1 kwotasie ingedien word vir goedkeuring en na afloop van goedkeuring sal ‘n order uitgereik word vir aankope en moet die aankoopbewys onmiddelik na die aankoop ingehandig word by die finansiele beampte.

Daar sal ‘n sentrale stoorplek wees, waar stukkende toerusting gestoor word, totdat dit reggemaak kan word/ afgeskryf word. Verkieslik binne ‘n maand. (container)
Inventaris

Die finansiële adminhoof sal die inventarisse nagaan en na terugvoer aan HUB die nodige regstellings op die Bateregisters en Inventarisse maak. Verslag sal gegee word indien enige items vermis word.
REGULATIONS – PAYMENTS / PURCHASES

Distribution of preferred suppliers into three (3) group’s namely:

• Fixed contract / service providers
• Regular small amount suppliers
• Suppliers relative to larger amounts

Purchases are made by taking the following steps:

1. Fill in an order form (forms available at the Financial Office)
2. Submission of completed and signed order form ( at Financial Office)
3. Approval of Purchases (CEO)
4. Purchase and acquisition of receipt and change / purchase by direct payment from school /
purchase on account.
5. Return of receipt and change and the signing off of returned receipt
6. Signing of order form by CEO ONLY if documentation ( receipt/invoice/ transfer receipt, etc)
is attached ( weekly on a Friday or the next day)
7. Place signed forms in the order file for safe keeping. Approval for purchases is bound to the following:
• N$0 – N$ 20 000 = No quotation required ( Approval CEO)
• N$ 20 000 – N$ 50 000 = 2 x Oral quotes ( Approval CEO)
• N$ 50 000 – N$ 100 000 = 2 x Written quotes (Approval CEO)
• N$ 100 000 + = 3 Written quotes ( Approval of Board and / or Executive Board of
Directors)
The process that the school follows for purchases is as follows:

1. Need is determined

E.g. Repair of lights and fittings in classrooms

2. Determine whether the items will be purchased from Pupkewitz or Build it - Order form is then obtained by the buyer at the financial office that issues the order form for Pupkewitz or Build it - only where we have accounts. If we do not have an account, e.g. at Walvis Electrical and we can only get the fittings there, a quote is to be requested and then the cash can be collected from the Finance office to pay for the quote.

a. If the order has been approved and it is available at places where we have an account, the goods can be purchased and the invoice is returned to the financial office where it is then loaded onto pastel against the relevant supplier for payment the first week of the following month.

a.1. All invoices from all providers such as Build It, Pupkewitz, Municipality, Cenored, Rubicon, Health and Fitness Center, Northern Telecommunication, Canocopy etc.
are loaded onto pastel and after doing that are kept in a file, it is then checked at the
end of the month by the CEO before payments are made, and then the payments are loaded on the bank for approval by the CEO.

a.2. Should there be a lot of cash in the cash register, it can also be used to pay the suppliers' bills, thus saving a lot of cash handling fees. Again the procedure is followed as described below with cash payments through the cash register.

b. If it has to be purchased at a place where we do not have an account and the order has been approved, the cash is collected from the cash register (Petty Cash) - an invoice is written against which the buyer signs, proving that he/she received the fee. If the
invoice from the supplier is returned, it is attached to the invoice of the cash register. So, when more money is initially issued, the invoice will be returned and a receipt will be issued for the change and the receipt will be read in the "cash control" and the receipt will be attached to the cash register invoice. (See attached to the entire bill of charge
569)

b.1. The cash register's invoices are numbered from 1 to .... where we are currently. They are closed on a weekly basis and the CEO goes through them weekly and signs it by hand and writes the outstanding amount of the cash register in the file where the evidence is kept.

b.2. Cash is used for anything where we do not have accounts - e.g. Nampost Courier, Formula Courier, Pick ‘n Pay for coffee and tea, TrenTyre, traveling and accommodation for sports for the staff, diesel for the buses, payouts to parents who made mistakes and want the fees returned - parents who have left the school and have a credit. There is proof for each and every cash register invoice.
b.3. Weekly, the income from the receipt book and the expenses must correspond to the one in the cash register. The cash in the cash register must match the physical cash, which is counted in front of the CEO to ensure that it is correct.

TUCK SHOP

The school’s High school tuck shop is run by Teacher Nadine du Plessis and the children. They do their own stock take of items that need to be purchased.
As sales are done, the cash is stored daily in the vault with the secretary who, in turn, gives the
children a small float to work with every day. When making purchases, they use the cash. As soon as a reasonable profit is shown, the fee is paid to the financial office that issues a receipt for receipt of cash. Whether it is banked or if the cash is required for use of payment of expenses, the money
then goes to the cash register for further use such as set out above (b) the receipt is read in to the
Matric Farewell fund.

The Primary school tuck shop is run by Mrs. Silver and other Primary school parents. They work on the same principle as the high school. Also do their own purchases and go bank their profits –
finance picks it up on the bank statement, then the receipt is booked against the primary school tuck
shop project - all payments they want to do, for example the pathways on the terrace or the new benches are booked against the Primary school tuck shop project expenses.

CLOTHING SHOP

The clothing shop is being handled by Mrs J Wahl who receives a small monthly salary to be at school every day between 7am and 10am to assist parents and children with their purchases. She determines which stock is too little - she then places an order with EXCO, which handles all our clothing purchases because they have colour, logo and format. As the order is delivered, the stock is read in the program – which was specially written for the purpose - which supplies stock and a value is given to an item. A small margin of profit is added to the items to cover the courier costs.

The school pays the supplier. As parents and children purchase, they will be billed – the clothing shop also with invoices which are numbered from 1 to the present - the invoices are sent to the financial office on a regular basis, where it is placed on the parents' bills for payment. The invoice to the parents is the clothing store income and the supplier is the clothing shop expense. The program
is written so that as soon as an invoice is processed, the stock is reduced to the system. At the end of every month Mrs. Wahl physically counts her supplies and she then attaches a list of her physical stock that must match those on the system. If the system says she has 24 tracksuits, it must match her physical stock.

The invoices are filed in number order in her office as well as at the financial office and attached to the invoice is a copy of the invoice sent to the parents as well

CHRISTELIKE AFRIKAANSE PRIVAATSKOOL
 Posbus 1122 Tel: + 264 67 221820
Tsumeb Namibia Faks: + 264 67 222186
e-pos: Hierdie e-posadres word van Spambotte beskerm. Jy moet JavaScript ontsper om dit te lees. webwerf: www.tsumeb-gimnasium.com

Tsumeb Gimnasium Direksie en Skoolbestuur behou hulself die reg toe om sonder enige vooraf kennisgewing, enige wysigings, byvoegings en/of weglatings
te maak ten opsigte van Beleide, Reëls en Reglemente van Tsumeb Gimnasium.

 

REGLEMENT: AKADEMIE

Die keuse van akademiese rigtings en vakke wat jaarliks deur Tsumeb Gimnasium aangebied word, word bepaal deur die HUB, H/S hoof en L/S hoof in oorleg met die betrokke akademiese personeel en is ten volle oorgelaat aan hul diskressie.

Leerders wat ’n (BMT) toets mis sal as volg hanteer word:

• Sonder enige skriftelike verskoning = leerlinggemiddeld -15% en geen hertoets.
• Met skriftelike verskoning wat nie skool, proewe of kwalifiserende rondtes wat die enigste weg is om Nasionale kleure te behaal, nasionale verpligtinge, dood en/of mediese sertifikaat behels nie
= leerlinggemiddeld en geen hertoets.
• Skriftelike verskoning a.g.v. skool, nasionale verpligting, dood van naby familie of mediese sertifikaat van dokter = hertoets slegs op Vrydae. (L/S word gereël)

H/S leerders wat ‘n eksamen mis sal as volg hanteer word:

• Sonder enige skriftelike verskoning = klasgemiddeld -50% van kummulatiewe punt.
• Met skriftelike verskoning wat nie skool, proewe of kwalifiserende rondtes wat die enigste weg is om Nasionale kleure te behaal , nasionale verpligtinge, dood en/of mediese sertifikaat behels nie
= -25% van kummulatiewe leerlinggemiddelde punt.
• Skriftelike verskoning a.g.v. skool, nasionale verpligting, dood van naby familie of mediese sertifikaat van dokter = termyn punt van leerling.

1. Slaagvereistes:
L/S = Tale, Wiskunde, Lees = 40% (Indien enige van hierdie vakke gedruip word, herhaal leerder sy/haar graad – kinders met verslae word op Dagbestuur se diskresie met die ouers hanteer)

H/S = Gr.8 – 9 = 40% per vak
Gr.10 – 12 = 30% alle vakke behalwe Afrikaans = 40% (IEB-vereiste)
Slegs 1 vak onder 30% MAAR daardie vak mag nie Tale, Wiskunde of LO wees nie. (Tsumeb Gimnasium se toepassing van die bogenoemde is onderhewig aan die diskresie van die Bestuur aangesien 40% vir alle vakke deur die land toegepas word.)

2. As Privaatskool behou ons die reg voor om deurlopende assessering na goeddunke te gebruik as slaagvereiste.
3. Handboeke - Die skool stel handboeke beskikbaar aan leerders en enige beskadiging aan handboeke sal van die ouers verhaal word. Leerders wat die skool verlaat moet hul handboeke vroegtydig terugbesorg om vervolging te voorkom. Enige beskadigde boeke sal verhaal word teen die boek se prys + 30% van die boekprys.

4. Ouervergaderings word termynliks gehou om vordering van leerder te monitor en bespreek. Ouers en/of personeel reël self indien hul ‘n afspraak t.o.v. die betrokke leerder met mekaar wil maak.

5. Klasgroep ouervergaderings - Vind aan die begin van die jaar in elke graad plaas.

6. Skoolgereedheidstoetse vind jaarliks in September plaas en kostes word verhaal van die ouers. Finale toestemming tot skooltoelating in enige graad is totaal oorgelaat tot die diskressie van die departemenshoof, skoolhoof en HUB. Spesialisverslae word vereis van leerders van buite af. Nie skoolgereed getoets nie, word nie aanvaar ne.

7. Pre-Prim (Gr.0): Slegs plaaskinders kan ingeskryf word as dagkleuters.

8. L/S leerders wat sonder vooraf skriftelike reëlings afwesig is tydens feksamen sal met 50%
gepennaliseer word op sy kummulatiewe assessering.

9. H/S - slegs leerders met ‘n gemiddelde % van 60% of hoër behaal in Wiskunde in Gr. 10 sal toegelaat word om voort te gaan met Wiskunde. L.W. GEEN leerder mag Skeinat en/of Rekeningkunde neem sonder Wiskunde nie.

10. Tsumeb Gimnasium HUB en Skoolhoofde behou hul die reg voor om kondonering toe te pas.

11. In die geval van dubbel klasse in ‘n spesifieke graad bepaal die skoolhoof in oorleg met die personeellid in watter klas leerlinge geplaas word.

12. Leerlinge wat voorwaardelik slag is verplig om streng by die voorwaardes te bly. Indien nie, sal hulle die vorige graad herhaal.

13. Enige leerling wat 2 agtereenvolgende jare nie aan die slaagvereistes voldoen nie kan deur die skool verplig word om die skool te verlaat en sal dan nie weer hertoelating vir die volgende jaar ontvang nie.

14. Enige nuwe leerders wat tot die skool toegelaat word, sal getoets word deur die betrokke klasonderwyser sodat bepaal kan word of die leerder op standaard is en of ekstra lesse benodig.
PUNTEBEPALING

Die puntebepaling vir die promosiepunt in Tsumeb Gimnasium is as volg:

Laerskool
Die volgende bepalings is gelde vir al drie termyne.

• Gr. 1 – 3: Termyn 50%
Eksamen 50%
• Gr. 4 – 7: Termyn 60%
Eksamen 40%

Hoërskool
Die volgende bepalings is slegs van toepassing op die tweede en derde termyn. In die eerste termyn word nie eksamen geskryf nie, dus is die promosiepunt die akkumulatiewe assesseringspunte.

• Gr. 8 – 9: Termyn 40%
Eksamen 60%
• Gr. 10 – 12:
o Alle vakke wat ‘n
praktiese komponent het (Lewensoriëntering
ingesluit): Termyn 50% Eksamen 50%
o Alle ander vakke: Termyn 25% Eksamen 75%

GRADE DESCRIPTORS FOR ASSESSMENTS (Namibian):

Area and Mark % Symbol and LP point Description for competencies:
0 – 39 F - 1 Ungraded: minimum level of competency; extensive help from teacher; needs learning support
40 - 49 E - 2 Achieved the minimum number of competencies to be considered competent: have not achieved all the competencies; achievement is sufficient to exceed minimum competency; in need of learning support in most areas.
50 - 59 D – 3 Achieved competencies satisfactory: achievement corresponds to average requirements; need support in some areas.
60 - 69 C - 4 Achieved competencies well: mastered competencies satisfactorily – even in unknown situations and contexts.
70 - 79 B - 5 Achieved competencies very well: achievement lies substantially above average requirements; highly proficient in most areas - known or unknown
80 + A – 6 Achieved competencies exceptionally well: the learner is outstanding in all areas of competency – known or unknown.
90 + A + - 8 Simply brilliant; general knowledge exceptional; always needs extra work and drives teacher nuts

PRE-PRIMêR

1. Hul moet geleer word om hierdie visuele materiaal op hul vlak te bespreek asook die belangrikheid daarvan vir hul toekoms, in die wêreld.
2. Hul moet geleer word om ‘n boek te blaai en te versorg.
3. Hul moet ook deelneem aan toevallige “lees” aktiwiteite soos bv. allerdaagse huishoudelike artikels en padtekens.
4. Leesaktiwiteite soos moet ook weekliks beoefen word.
5. Daar moet ruimte gemaak word in hul dag vir “lees” hetsy deur ‘n persoon of still leestyd.
6. In elke klas moet daar ‘n leeshoekie beskikbaar wees vir die leerders.

 

GRAAD 1

EERSTE TAAL:
1. Leerders moet vanaf dag een blootgestel word aan “Woordelose boekies.” Tydens die leesperiodes bou hul woordeskat op en leer om hul gedagtes kreatief uit te druk. Hul leer om die skrywer, gedagte van die boek asook die hoofkarakters te identifiseer. Voorspellings moet ook gemaak word.
2. Sodra die leerders hul klanke aangeleer het, moet riglyne ten opsigte van intonasie,emosie,luidheid en akkuraatheid deurgegee word sodat leerders effektief kan lees.
3. Ouers kan ook gewys word d.m.v. ‘n kursus oor hoe om hul kinders te help om punt 2 toe te pas.
4. Leerders moet daagliks voorbereide leesstukke beoefen. In klastyd sowel as tuis.
5. Tydens die termyn moet leerders ook blootgestel word aan onvoorbereide leesstukke sodat die toepassing van fonetiese ontleding, begrip en uitspraak geassesseer kan word.
6. ‘n Leeshoekie moet in elke klas beskikbaar wees en leerders moet toegelaat word om stillees te beoefen.
7. Leerders moet ook as individue en in groepsverband kan lees.
8. Vaardighede soos ontleding, voorspelling en toepassing van algemene kennis moet ook aangemoedig word deur ‘n verskeidenheid visuele materiaal te gebruik.
9. Boeke op vlak 1-3 moet deurgewerk word.
10. Indien leesreekse gebruik word, moet dit afgemerk word op lyste soos wat die leerder vorder.

 

TWEEDE TAAL:
1. Leerders moet vanaf die tweede termyn blootgestel word aan al die punte soos hierbo vermeld by die Eerste taal.

GRAAD 2 - 3 (ALBEI TALE)

1. Leerders moet daagliks leesstukke beoefen tydens klastyd en vir huiswerk.
2. Meer klem word nou gelê op die ontleding en begrip van visuele materiaal om insig te ontwikkel.
3. Alle vaardighede wat in Gr. 1 aangeleer is word nogsteeds daagliks beoefen.
4. Boeke op vlak 4-5 is nou van toepassing.

 

GRAAD 4 – 7

1. Die klem verskuif nou na meer ingewikkelde stukke asook Literatuur, Poesie en Voorgeskrewe boeke vir elke graad waaruit daagliks gelees moet word by die skool asook by die huis.
2. Onvoorbereide leesstukke word nogsteeds gedoen om die toepassing van vaardighede oor die jare te oefen en toe te pas.
3. Navorsingstukke asook take mag oor hul leesgedeeltes as deel van hul assesseringspunte tel. Dit sal hul kennis verbreed en hul liefde vir lees behou.
GRAAD 8 – 12:

 

Graad 12

Bloktyd - eksamens - H/S

Voorreg - gemiddeld van 55% + hoër; GEEN vak gedruip + geen daling van meer as 10% in vorige termyn se gemiddeld

Akkommodasies: H/S - Gr. 10 – 12
• In proffesionele verslae uitgewys
• Behou reg voor om persoon te aanvaar
• Teen hul eie koste
Toegewings: nie Amunuensis - Gr.8 – 9 soos hierbo
Sekere toegewings, sonder verslae, kan onder skoolbestuur se diskresie toegewys word.

 

LEES

Die slaagpunt vir lees is ‘n 2/E/40% en moet as ‘n aparte opskrif op die rapport aangedui word.

Leerders moet blootgestel word aan ‘n groot verskeidenheid visuele materiaal soos prente boeke, tydskrifte, koerante, diagramme, tabelle, kaarte, advertensies, DVD’s, televisieberigte, films asook die internet.

Ouers moet ook bewus gemaak word van die belangrikheid van lees en aangemoedig word om by die plaaslike biblioteek aan te sluit.

Enige nuwe leesreekse wat vir die skool aangekoop is, moet oorgetrek word met kleefplastiek, gestempel en op die klas inventaris aangebring word, tot en met daar genoegsame boeke is om dit in ‘n “resource centre” te plaas. Boeke wat deur leerders beskadig/verloor word, sal ten volle betaal word deur die ontvang van ‘n rekening, wat dit sal moontlik maak om dit te vervang. Leesboeke moet te alle tye in plastiek “folders” gekarwei word.

Die kriteria vir lees is soos aangeheg.

 

REGLEMENT ALGEMENE GEDRAG

1. PERSONEEL EN BESTUUR
a. Onderwysers en bestuur by Tsumeb Gimnasium bely ‘n persoonlike geloof in die Drie- enige God.
b. Leef as ‘n rolmodel vir kinders i.t.v. gesindheid en gedrag en geloofsoortuiging. c. Optrede van onderwysers moet altyd professioneel wees sodat daar
deurlopend ‘n hoë standaard van onderrig kan plaasvind. d. Handhaaf hoë morele standaarde.
e. Handhawing van goeie menseverhoudings met kinders, kollegas en ouers is ‘n voorvereiste vir ‘n gesonde leeromgewing.
f. Handhaaf van dissipline in die klas deur konsekwent maar billik te wees, en geen uitsonderings te maak deur sekere kinders te bevoordeel nie.
g. Behandel kollegas en leerlinge met respek en nie betrokke raak by skinder- stories nie.
h. Tree as fasiliteerder op om kennis en vaardighede by kinders te kweek en vas te
lê,asook altyd seker te maak alle leerlinge bemeester die leerstof volgens hul vermoëns. i. Sal beskikbaar wees vir leerlinge om probleme uit te klaar en leiding te gee.
j. Bly op hoogte van nuutste ontwikkelinge in sy/haar vakgebied en algemene onderrigmetodiek.
k. Handhaaf ‘n oop kommunikasie kanaal tussen kollegas en die skoolhoof en tussen kinders en ouers, deur die vordering, probleme en opvoedkundige sake rakende leerlinge te kommunikeer.
l. Lê hulle neer by en respekteer die gesagstruktuur in die skool en voer alle pligte stiptelik en met groot sorg uit.
m. Aanvaar die begeleiding van bestuur.
n. Volg die regte kanale in die opper van besware en probleme
o. Sorg dat alle merkwerk (L/S in detail en geteken daagliks en H/S weekliks geparafeer) in werkboeke gedoen is
p. Dra sorg dat vraestelle en toetse voor/op die datum van inhandiging ingedien is en dat alle antwoordstelle deurgewerk word met leerders
q. Alle ekstra kurrikulêre pligte en opdragte met passie en entoesiasme uit te voer
r. Bereidwillig wees om enige tyd (24/7) soos nodig buite normale skoolure (07h00 – 17h00)
tot beskikking te wees van leerders om hul te help met akademie/sport/kultuur ens.
s. Enige miskenning van bogenoemde gedragskodes, pligte en verwagtinge sal kan uitloop in dissiplinêre optrede teen die spesifieke individu tot soverre as onmiddelike ontslag
t. Alle Tsumeb Gimnasium personeellede is te alle tye kontrakgebonde.
u. L/S - Alle personeel MOET ten tye van saalopening teenwoordig wees en agter hul klasgroep staan/sit.
2. LEERLINGE
a. Sal daarna strewe om gebalanseerd te wees en hulle volle potensiaal te verwesenlik b. Sal alle klasse bywoon, stiptelik wees en goeie dissipline te alle tye handhaaf.
c. Sal behoorlik en netjies in skooldrag geklee wees in ooreenstemming met die neergelegde skoolreëls.
d. Sal binne die ruimte van die skoolreëls bly en strawwe soos toegedeel sonder enige weerstand/negatiwiteit aanvaar en stiptelik uitvoer.
e. Sal vir elke klas voorbereid opdaag i.t.v boeke, opdragte, toetse en huiswerk. f. Sal alle fasiliteite en die terrein van die skool met respek behandel.
g. Sal hoë morele standaarde handhaaf.
h. Sal op geen manier optree binne en buite die skool wat die skool se beeld kan skaad nie.
i. Sal veranderinge in die skool se beleid deur die regte kanale soek.
j. Sal daarna strewe om my maats te ondersteun en te bou aan ons skool se beeld. k. Sal die regte kanale volg in die opper van besware en probleme.
l. Sal altyd respekvol teenoor onderwysers, ouers, besoekers, leerlinge, leiers en mede-skoliere optree.
m. Enige miskenning van bogenoemde gedragskodes, pligte, reëls en verwagtinge sal kan uitloop in dissiplinêre optrede tot soverre as onmiddellike skorsing soos bepaal deur die skoolreëls.

3. OUERS & VRIENDE VAN DIE SKOOL
a. Onderskryf die doelstellings en waardes van die skool.
b. Ondersteun die skoolbestuur en onderwysers in die toepassing van dissipline.
c. Volg die regte kanale indien probleme met hul kind ervaar word. (sien skoolreëls: Klagtes)
d. Respekteer die reëls en reëlings van die skool i.v.m. leerlinge en aktiwiteite. e. Ondersteun hul kinders in hul ontwikkeling en bereiking van hul potensiaal. f. Respekteer mede-ouers en handhaaf goeie verhoudings.
g. Dra ‘n positiewe beeld van die skool na buite.
h. Sorg dat hul kinders hul by dissiplinêre en skoolbywoning beleid hou.
i. Finansiële verpligtinge stiptelik na te kom soos vervat in die finansiële reglement. j. Om professioneel aanvaarbare gedrag en voorkoms te handhaaf tydens skool-
saamtrekke, sportbyeenkomste en enige ander byeenkoms waar leerlinge van
Tsumeb Gimnasium teenwoordig is.
k. Weerhouding van enige kwaadpraat of skinderstories teenoor personeel, leerlinge en ander ouers op persoonlike wyse of deur enige media.
l. Enige miskenning van bogenoemde gedragskodes en verwagtinge sal kan uitloop in dissiplinêre optrede (sien dissiplinêre prosedures vir ouers en vriende van die skool) tot soverre as onmiddellike verbod tot skoolgronde/aksies.

Follow us on Facebook